แจกไฟล์ รายงานการปฏิบัติงานธุรการ ไฟล์ WORD แก้ไขได้
แจกไฟล์ รายงานการปฏิบัติงานธุรการ ไฟล์ WORD แก้ไขได้

แจกไฟล์ รายงานการปฏิบัติงานธุรการ ไฟล์ WORD แก้ไขได้

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จากงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง๒๕๕๕ ให้โรงเรียนในสังกัด และระยะเ เวลาจ้างจะสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สพป.ขก.๕ ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรการประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และอ้างถึงคำสั่งโรงเรียน เลขที่ ๗๘/๑๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรการประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน นั้น

บัดนี้ ข้พเจ้า ได้ดำเนินจัดทำรายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อรายงานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนข้าพจ้าจึงขอส่งรายงานการปฏิบัติงนธุรการโรงเรียน ให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างปฏิบัติงนธุรการโรงเรียน ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

รายงานการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ รายงานการปฏิบัติงานธุรการ ไฟล์ WORD แก้ไขได้
แจกไฟล์ รายงานการปฏิบัติงานธุรการ ไฟล์ WORD แก้ไขได้

ที่มา : ห้องเรียนครูไข่นุ้ย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่