แจกฟรี สุดยอดแผนการสอน Active Learning หลักสูตร ’51 ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แจกฟรี สุดยอดแผนการสอน Active Learning หลักสูตร ’51 ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

แจกฟรี สุดยอดแผนการสอน Active Learning หลักสูตร ’51 ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ Active Learning กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพของคนในชาติให้สามรถพิ่มขีดความสามารถในการแช่งขันของประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21

โดยจัดทำชื้นเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาชั้นพื้นฐานใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ จึงได้จัดทำเอกสารประกอบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม่ให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สถาบันพัฒนาคุณภพวิชาการ (พว.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประยชน์ต่อสถานศึกษาที่จะใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างแท้จริง

แจกฟรี สุดยอดแผนการสอน Active Learning หลักสูตร ’51 ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แจกฟรี สุดยอดแผนการสอน Active Learning หลักสูตร ’51 ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 3
แจกฟรี สุดยอดแผนการสอน Active Learning หลักสูตร ’51 ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แจกฟรี สุดยอดแผนการสอน Active Learning หลักสูตร ’51 ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 4

ประถมศึกษา

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยี ป.1 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ ป.4 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยี ป.4 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

มัธยมศึกษา

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ม.1 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา :: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (iadth.com)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่