ดาวน์โหลด คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปี 2566 โดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดาวน์โหลด คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปี 2566 โดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปี 2566 โดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เป็นคู่มือสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ภายใต้โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
รวมทั้งเป็นคู่มือสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา สามารถนำไปประกอบการฝึกอบรม ลูกเสือ เนตรนารี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ซึ่งจะช่วยสร้างความถูกต้องและความเชื่อมั่นให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศในการจัดส่งกองลูกเสือ กองเนตรนารี เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เนื่องจากคู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และแนวทางการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เพื่อให้การตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ เป็นมาตรฐานเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี คณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่กรุณาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดทำคู่มือเล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ และขอขอบคุณโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทำสื่อและการสาธิตรูปแบบท่ต่าง ๆ ประกอบคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ไว้ ณ ที่นี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถานศึกษา คณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่สนใจในกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีเพื่อร่วมกันพัฒนาให้เยาวชนไทย มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เกิดความสนใจ และเห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เล่มนี้ เป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ภายใต้โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารีของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เท่านั้น
ไม่ใช่เอกสารทางวิชาการสำหรับนำไปใช้อ้างอิง

ตัวอย่างไฟล์ คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปี 2566

ดาวน์โหลด  คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปี 2566 โดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณที่มา :: สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (moe.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่