เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาทักษะการฟังภาษาจีนด้วยวีดิทัศน์ อ้างอิงคำศัพท์จากหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐานฮั่นอวี่เจี้ยวเฉิง《汉语教程》บทที่ 1-6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาทักษะการฟังภาษาจีนด้วยวีดิทัศน์ อ้างอิงคำศัพท์จากหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐานฮั่นอวี่เจี้ยวเฉิง《汉语教程》บทที่ 1-6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาทักษะการฟังภาษาจีนด้วยวีดิทัศน์ อ้างอิงคำศัพท์จากหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐานฮั่นอวี่เจี้ยวเฉิง《汉语教程》บทที่ 1-6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การแก้ไขปัญหาทักษะการฟังภาษาจีนด้วยวีดิทัศน์ อ้างอิงคำศัพท์จากหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐานฮั่นอวี่เจี้ยวเฉิง《汉语教程》บทที่ 1-6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ทิฆัมพร ออมสิน 

Listening Chinese Skill problem solving of Mattayomsuksa 5 students at Theeparatpittaya School SuratThani Province by using video in Basic Chinese Textbooks《汉语教程》Chapters 1-6

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาทักษะการฟังภาษาจีนด้วยวีดิทัศน์ อ้างอิงคำศัพท์จากหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐานฮั่นอวี่เจี้ยวเฉิง《汉语教程》บทที่ 1-6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการฟังภาษาจีน ซึ่งเป็นด้านที่ง่ายที่สุดแต่กลับมีผลคะแนนที่ไม่น่าพึงพอใจมากที่สุดในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อพัฒนาในด้านการฟังของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้วีดิทัศน์ประกอบการสอนภาษาจีน

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน โดยใช้วีดิทัศน์ประกอบการสอน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาจีนก่อนเรียน-หลังเรียน 6 บท จำนวนบทละ 1 ชุด และ เนื้อหาบทที่ 1-6 จำนวน 1 ชุด 3) หนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน《汉语教程》 บทที่ 1-6

ผลการวิจัยพบว่า

1) ทักษะการฟังหลังเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 89.16/83.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพ

2) ผลสัมฤทธิ์ทักษะการฟังภาษาจีนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหลังใช้วีดิทัศน์ช่วยฝึกทักษะการฟังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : ทักษะการฟังภาษาจีน วีดิทัศน์

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา ครูทิฆัมพร ออมสิน 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่