เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการคิดพื้นฐาน การคิดขั้นสูง จาก สพฐ.
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการคิดพื้นฐาน การคิดขั้นสูง จาก สพฐ.

เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการคิดพื้นฐาน การคิดขั้นสูง จาก สพฐ. เอกสารชุดเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 12 เล่ม ด้านการคิดพื้นฐาน การคิดขั้นสูง

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่มุ่งให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยได้พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก บนพื้นฐานของความเป็นไทยอีกทั้งให้ความสําคัญกับการสร้างมาตรฐานเด็กไทย และได้กําหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะ ดังนั้นการแสวงหาเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับให้ครูผู้สอนนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นได้อย่างเป็นรูปธรรมสนองตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นเครื่องมือที่สําคัญอันจะส่งผลให้การดําเนินงานตามนโยบายบรรลุตามเป้าหมายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงได้จัดทําเอกสารชุดเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจํานวน 12 รายการขึ้น

เล่มที่ 3 ด้านการคิดขั้นพื้นฐาน  จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Method)
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case)
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory Method)
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คำถาม(Questioning Method)
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study Method)

เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการคิดพื้นฐาน การคิดขั้นสูง จาก สพฐ.
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการคิดพื้นฐาน การคิดขั้นสูง จาก สพฐ. 3

>>ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่<< 

เล่มที่ 4 ด้านการคิดขั้นสูง  จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คำถาม (Questioning Method)
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Method)
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-study Method)
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration Method)

เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการคิดพื้นฐาน การคิดขั้นสูง จาก สพฐ.
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการคิดพื้นฐาน การคิดขั้นสูง จาก สพฐ. 4

>>ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่<< 

ขอบคุณที่มา : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่