แนะนำหลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร well being ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก โดย Starfish Labz
แนะนำหลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร well being ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก โดย Starfish Labz

แนะนำหลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร well being ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก โดย Starfish Labz

ครูอาชีพดอทคอม ขอเชิญชวน คุณครู พ่อแม่ คุณครู รวมไปถึงนักการศึกษา ที่สนใจศึกษาความรู้เรื่องการส้รางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับเด็ก โดยในหลักสูตรนี้ เป็นการพูดถึงว่า ทำไมทั้งสองเรื่องนี้ ถึงสำคัญ และมอบเทคนิคดีๆ ให้ผู้เรียนมีความพร้อมมากขึ้นในการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและการนำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่เด็ก ถ้าพร้อมแล้วเรามาทำความรู้จักกับ สุขภาวะ หรือ Well-being กันดีกว่า ลงทะเบียนเรียนในลิงก์ด้านล่าง ได้เลยครับ

ทำความรู้จัก Well-being

“สุขภาวะ (Well-being)” มักมีการเรียกใช้ในคำที่แตกต่างกัน เช่น ความอยู่ดีมีสุข ความผาสุก Wellness หรือการ มีสุขภาพที่ดี ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ได้นิยาม “สุขภาพ” ว่าหมายถึง ภาวะที่ สมบูรณ์ทั้งกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุล เช่นเดียวกับความหมายของ “สุขภาพ” ในมาตรา 3 ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สำหรับนิยามของคำว่า “สุขภาวะ” สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้นิยามว่าเป็นการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ครอบครัวอบอุ่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความรู้ มีรายได้ เพียงพอ รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ เป็นต้น

แนะนำหลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร well being ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก โดย Starfish Labz
แนะนำหลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร well being ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก โดย Starfish Labz

ทำอย่างไรให้มีสุขภาพกายที่ดี

ทำไมสุขภาพกายถึงสำคัญสำหรับเด็กวัยเรียน หรือเด็กชั้นประถมศึกษา 1-6 ซึ่ง WHO หรือองค์กรอนามัยโลก ได้ให้ความหมายของ “ สุขภาพ ”คือ ความสมบูรณ์ ของร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งจากความหมายนี้ มันมีความลึกซึ้งมากกว่าการตีความ ว่า “การมีสุขภาพดี คือการไม่มีโรค” แต่ยังรวมไปถึงการมีพฤติกรรม หรือการใช้ชีวิต (Life style) ต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ตนเองมีสุขภาพกายที่ดี การที่เด็กมีสุขภาพกายที่ดี ไม่ว่าจะห่างไกลจากโรค หรือมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกายของเด็ก ประกอบไปด้วย 

– คุณภาพกาย/การดูแลสุขภาพ พักผ่อนนอนหลับครบ 8-10 ชั่วโมง จะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายของเด็กเจริญเติบโตและยังช่วยให้ระบบเลือด เซลล์ต่างๆ ภายในร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วย และการออกกำลังในเด็กวัยเรียน ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เด็กๆ เคลื่อนไหวได้ดีมากขึ้น และช่วยทำให้ระบบหัวใจ และหลอดเลือดแข็งแรง

– สวัสดิภาพ/ความปลอดภัย เด็กควรได้รับความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น เด็กควรได้รับความปลอดภัยในสถานที่อยู่อาศัย และเด็กควรได้รับความปลอดภัยในทางด้านจิตใจ โดยเน้นไปในเรื่อง ความรุนแรงในเด็ก ว่าเด็กไม่ควรโดนผู้ใหญ่ทำพฤติกรรมดังต่อไปนี้ คือ ถูกตีและทําร้ายร่างกายดุด่าด้วยถ้วยคําและอารมณ์ที่รุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการถูกทอดทิ้ง

– สวัสดิการ/อาหารและอาหารเสริม รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และไม่รับประทานของหวานหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากเกินไป และอีกวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยให้เด็กๆ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง คือการพาเด็กๆ ไปรับวัคซีน ตามเกณฑ์ค่ะ

– สุขลักษณะ เช่น การแปรงฟัน ควรฝึกให้เด็กได้แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ส่วนการล้างมือ ควรฝึกให้ล้างมือให้สะอาดอยู่บ่อยๆ และล้างทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่าย เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ติดมากับมือ 

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้จะชวนให้ทุกคน กลับมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กๆ กันนะคะ เพราะทั้งสองเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงกับตัวน้องๆ เอง ที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยง่าย มีความสุขไม่ค่อยเครียด และยังช่วยให้เด็กๆ เรียนได้ดีขึ้นด้วย

Learning Outcomes

  • ลูกเรา นักเรียนเรา เป็นแบบนี้หรือเปล่านะ

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก
กิจกรรมนี้เป็นการพาให้ผู้เรียนเห็นภาพกิจวัตรประจำวันของเด็กๆ ที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เป้าหมายในการพัฒนาเด็ก จะเป็นการพาผู้เรียนชวนคุยเรื่องเป้าหมายและความสำคัญของสุขภาพกายและจิต

  • ห้องเรียนสุขภาพกายและสุขภาพจิต

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคำนิยามของสุขภาพกายและจิตและวิธีการเรียนเรื่องสุขภาพกายและจิต

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง คำนิยามของสุขภาพกายและจิตจะเป็นการพาให้ผู้เรียน เข้าใจคำต่างๆ ได้ดีมากขึ้น กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวิธีการเรียนเรื่องสุขภาพกายและจิต จะเป็นการบอกผู้เรียนว่า ตนเองต้องมีการปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อให้เข้าใจเรื่องสุขภาพกายและจิต

  • แนะนำเครื่องมือ Know it

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องข้อมูลหลักสูตรการเรียนรู้ และเทคนิคในการสอนเด็กๆ
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ข้อมูลหลักสูตรการเรียนรู้ เป็นการแนะนำหลักสูตร และอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจว่า ทำไมต้องเรียนหลักสูตรเหล่านี้ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เทคนิคในการสอนเด็กๆเป็นการพาผู้เรียนทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มความมั่นใจ

  • แนะนำเครื่องมือ Use it

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างเรื่องสุขภาพกายและจิต และตัวอย่างวิธีการจัดกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างเรื่องสุขภาพกายและจิต เป็นการแนะนำเครื่องมือต่างๆ ให้ผู้เรียนเห็นภาพ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ตัวอย่างวิธีการจัดกิจกรรม เป็นการจำลองวิธีการทำกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีควยามเข้าใจที่มากขึ้น

เมื่อเรียนจบหลักสูตรสามารถรับเกียรติบัตรจาก Starfish Labz ฟรีเลยครับ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แนะนำหลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร well being ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก โดย Starfish Labz 3

*** เมื่อเรียนจบรับเกียรติบัตรฟรี จาก Starfish Labz

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com/

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการอบรมออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ แบบหน้าเดียว ไฟล์ PPT แก้ไขได้
บทความถัดไปดาวน์โหลด 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 เล่ม (พ.ศ. 2561 – 2580)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่