กฟผ. เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดและการประเมิน กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนสีเขียว ประเมินอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ชิงโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2022 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2565
กฟผ. เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดและการประเมิน กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนสีเขียว ประเมินอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ชิงโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2022 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2565

กฟผ. เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดและการประเมิน กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนสีเขียว ประเมินอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ชิงโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2022 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 16 มิถุนายน 2565

สพฐ.ส่งเสริมให้ห้องเรียนสีเขียวเกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้ากับสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเชิงระบบในการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ภายใต้โครงการอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่การกำหนดให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสีเขียวตามความพร้อมของโรงเรียน

ปัจจุบันกิจกรรมห้องเรียนมีเขียว มีกลุ่มเป้าหมาย ร่วมเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพเยาวชนและขยายผลต่อโรงเรียนสู่ชุมชน ดังนี้- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 103 เขต 199 โรงเรียน- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน 58 เขต 210 โรงเรียน- สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจำนวน 4 โรงเรียน

กฟผ. เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดและการประเมินเพื่อชิงโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2022 ในแต่ละประเภทกิจกรรม ดังนี้

โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการจัดการยะที่โรงเรียน) ปี 2565

โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการจัดการยะที่โรงเรียน) ปี 2565
โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการจัดการยะที่โรงเรียน) ปี 2565

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ) 

โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนทั่วประเทศ

กิจกรรมนี้จัดโดย 

กองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คำอธิบายกิจกรรม

โครงการห้องเรียนสีเขียว เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 ภายใต้กลยุทธ์ด้านการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management หรือ DSM) ที่เรียกว่า 3 อ. ได้แก่ อ.อุปกรณ์ อ.อาคาร และ อ.อุปนิสัย ซึ่งการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียวมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังทัศนคติในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่เยาวชนและบุคลากรในโรงเรียน และได้มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสู่การบริหารจัดการพลังงานภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนมีความตื่นตัวในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม : โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนทั่วประเทศ

ระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : ตั้งแต่วันนี้ – 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดที่ https://gls.egat.co.th/activities/60

โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2565

โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2565
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2565

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ) 

โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนทั่วประเทศ

กิจกรรมนี้จัดโดย 

กองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คำอธิบายกิจกรรม

โครงการห้องเรียนสีเขียว เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 ภายใต้กลยุทธ์ด้านการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management หรือ DSM) ที่เรียกว่า 3 อ. ได้แก่ อ.อุปกรณ์ อ.อาคาร และ อ.อุปนิสัย ซึ่งการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียวมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังทัศนคติในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่เยาวชนและบุคลากรในโรงเรียน และได้มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสู่การบริหารจัดการพลังงานภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนมีความตื่นตัวในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม : โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนทั่วประเทศ

ระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : ตั้งแต่วันนี้ – 16 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ

1. โรงเรียนสามารถเลือกสมัครในระดับและประเภทใดก็ได้ แต่สมัครได้เพียงระดับและประเภทเดียวเท่านั้น

2. จำนวนนักเรียนพิจารณาจากจำนวนรวมของนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2565

รายละเอียดที่ https://gls.egat.co.th/activities/61

การประเมินโรงเรียนสีเขียว ปี 2565

การประเมินโรงเรียนสีเขียว ปี 2565
การประเมินโรงเรียนสีเขียว ปี 2565

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ) 

โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ยังไม่ได้เป็นโรงเรียนสีเขียว

กิจกรรมนี้จัดโดย 

กองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คำอธิบายกิจกรรม

โครงการห้องเรียนสีเขียว เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 ภายใต้กลยุทธ์ด้านการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management หรือ DSM) ที่เรียกว่า 3 อ. ได้แก่ อ.อุปกรณ์ อ.อาคาร และ อ.อุปนิสัย ซึ่งการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียวมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังทัศนคติในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่เยาวชนและบุคลากรในโรงเรียน และได้มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสู่การบริหารจัดการพลังงานภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนมีความตื่นตัวในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม : โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ยังไม่ได้เป็นโรงเรียนสีเขียว

ระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : ตั้งแต่วันนี้ – 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดที่ https://gls.egat.co.th/activities/62

การประเมินอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ปี 2565

การประเมินอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ปี 2565
การประเมินอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ปี 2565

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ) 

โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนทั่วประเทศ

กิจกรรมนี้จัดโดย 

กองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คำอธิบายกิจกรรม

โครงการห้องเรียนสีเขียว เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 ภายใต้กลยุทธ์ด้านการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management หรือ DSM) ที่เรียกว่า 3 อ. ได้แก่ อ.อุปกรณ์ อ.อาคาร และ อ.อุปนิสัย ซึ่งการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียวมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังทัศนคติในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่เยาวชนและบุคลากรในโรงเรียน และได้มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสู่การบริหารจัดการพลังงานภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนมีความตื่นตัวในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม : โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนทั่วประเทศ

ระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : ตั้งแต่วันนี้ – 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดที่ https://gls.egat.co.th/activities/63

สามารถเข้าดูกิจกรรมต่าง ๆ การประกวดและการประเมิน กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนสีเขียว ประเมินอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ชิงโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2022 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 16 มิถุนายน 2565 ได้ที่ https://gls.egat.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่