เผยแพร่ผลงาน รางวัล คุรุสดุดี โดยคุณครูนริสสา พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป.ราชบุรี เขต 1

แบบเสนอผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”ประจำปี ๒๕๖๕ ของ นางนริสสา พันธุ์ศักดิ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล/เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่างๆที่แสดงถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก้วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่เคารพยกย่องของศิษย์และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานเข้ารับการพิจารณา ขอรับรองว่าผลงานที่ปรากฏในเอกสารเล่มนี้เป็นผลงานของข้าพเจ้าที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ “ครู” ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี ที่ผ่านมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต รักและศรัทธาในวิชาชีพ ตั้งใจ ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู

ตัวอย่างไฟล์

เผยแพร่ผลงาน รางวัล คุรุสดุดี โดยคุณครูนริสสา พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป.ราชบุรี เขต 1
เผยแพร่ผลงาน รางวัล คุรุสดุดี โดยคุณครูนริสสา พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป.ราชบุรี เขต 1
เผยแพร่ผลงาน รางวัล คุรุสดุดี โดยคุณครูนริสสา พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 3

ขอบคุณที่มา : วิชาการ งานครู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่