เติมความคิดเชิงบวก ส่งเสริม "คุณธรรมจริยธรรม" พบบทความดีๆ คอร์สอบรมออนไลน์ จาก Starfish Labz
เติมความคิดเชิงบวก ส่งเสริม "คุณธรรมจริยธรรม" พบบทความดีๆ คอร์สอบรมออนไลน์ จาก Starfish Labz

เติมความคิดเชิงบวก ส่งเสริม “คุณธรรมจริยธรรม” พบบทความดีๆ คอร์สอบรมออนไลน์ จาก Starfish Labz

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอแหล่งรวบรวมความรู้ คอร์สอบรมออนไลน์ และวิดีโอ หัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรม” จาก Starfish Labz ให้คุณครูได้ศึกษาเพิ่มเติมกันครับ สำหรับเกียรติบัตรอบรมออนไลน์ นำไปใช้ทดแทนชั่วโมง PLC ได้ด้วยนะ

สำหรับหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรม ของ Starfish Labz มีรายละเอียดดังนี้

คอร์อบรมออนไลน์ มีหลักสูตรให้ได้เลือกเรียนมากมาย เช่น

หลักสูตร“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม

หลักสูตร“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม
หลักสูตร“ความกตัญญู” สร้างคนดีให้สังคม

เรียนรู้ ความหมายของ “กตัญญู” ในปัจจุบัน โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุไปอย่างไม่หยุดยั้ง ท่ามกลางความเจริญทางด้านวัตถุ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ทำให้จิตใจมนุษย์ต่ำลง มีความเห็นแก่ตัว ไม่สำนึกบุญคุณ บุคคลที่มีคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีจึงนับล้วนแต่จะมีจำนวนน้อยลง ผู้มีความกตัญญูจะทำชีวิตให้มีคุณค่า เป็นคนที่มีแต่คนรักใคร่ชอบพอ มีคนยกย่องสรรเสริญ จึงควรปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีโดยรู้จักเห็นคุณค่า สำนึกและรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณ เพราะคุณธรรมทั้งหลายไม่อาจเริ่มต้นได้ หากขาดสิ่งที่เรียกว่า “กตัญญู” หากสนในคลิกเรียนได้ฟรีที่นี่

หลักสูตร วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4

หลักสูตร วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4
หลักสูตร วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4

เรียนรู้เกี่ยวกับ สติปัฏฐาน เป็นทางสายเอก และเป็นทางสายเดียวที่ทำให้ผู้ดำเนินตามทางนี้ ถึงความบริสุทธิ์ หมดจดต้องเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพราะ “หนทางนี้เป็นหนทางเอก เพื่อความบริสุทธิ์ หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อความก้าวล่วงเสียได้ด้วยความโศกและความร่ำไร เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน” หากสนในคลิกเรียนได้ฟรีที่นี่

หลักสูตร เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม

หลักสูตร เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม
หลักสูตร เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม

เรียนรู้เกี่ยวกับ การเลี้ยงลูก ให้ลูก รู้จักคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการมีความเมตตาต่อผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและการประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม ให้ลูกช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพ่อแม่สามารถสร้างได้และกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่ขัดแย้งกับผู้อื่น หากสนในคลิกเรียนได้ฟรีที่นี่

ชมวิดีโอเพื่อส่งเสริม “คุณธรรมจริยธรรม”

ชมวิดีโอเพื่อส่งเสริม "คุณธรรมจริยธรรม"
ชมวิดีโอเพื่อส่งเสริม “คุณธรรมจริยธรรม”

คลิกชมวิดีโอที่นี่

อ่านบทความเกี่ยวกับ คุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างความดีให้ตนเอง

Starfish Labz มีบทความ เกี่ยวกับ คุณธรรมและจริยธรรม ให้คุณครูได้อ่าน สามารถนำไปประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี หรือ นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

ตัวอย่างบทความที่เราแนะนำ เช่น

โครงงานคุณธรรม..โครงงานความดี

โครงงานคุณธรรม..โครงงานความดี
โครงงานคุณธรรม..โครงงานความดี

เพื่อความเข้าใจในหลักการของโครงงานคุณธรรมขั้นเบื้องต้น จึงขอเขียนบทความแบบง่าย ๆ เพื่อให้คุณครู พระสอนศีลธรรม รวมทั้งน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังทำโครงงานคุณธรรมหรือกำลังจะเริ่มทำ ได้เข้าใจเบื้องต้น และนำไปศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมครับ

“โครงงานคุณธรรม” หรือที่คุณครู นักเรียนทำงานด้านคุณธรรมมักเรียกอีกอย่างว่า “โครงงานความดี” ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ครู หรือพระสอนศีลธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันทำความดี โดยนักเรียนเลือกประเด็นปัญหาที่มีความสนใจร่วมกันเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านศีลธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เช่น ในโรงเรียน ชุมชน เป็นต้น แล้วนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันผ่านการทำโครงงาน ด้วยกระบวนการทางปัญญาหรือหลักอริยสัจ 4 คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค

ห้องเรียน : สัปปายะสถานแห่งการเรียนรู้

ห้องเรียน : สัปปายะสถานแห่งการเรียนรู้
ห้องเรียน : สัปปายะสถานแห่งการเรียนรู้

“พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพธิ์ที่ริมแม่น้ำเนรัญชรา ในช่วงที่ท่านไปประทับอยู่ที่นั่น ท่านปรารภว่า สถานที่ตรงนี้มีสัปปายะ ควรแก่การพิจารณาธรรมเป็นอย่างยิ่ง

“มันโล่งกว้าง มองไปเห็นสายน้ำที่ไหลริน มีลมพัด สายลมบางเบาที่พัดผ่านเย็นสบาย มองไปได้ไกลสุดขอบฟ้า เห็นต้นไม้เขียวชอุ่ม ความรู้สึกสดชื่นจิตใจสงบ ไม่ดิ้นรน จิตใจที่สงบก็พร้อมที่จะเกิดพลังงาน

“เห็นไหมว่าสถานที่มีผลมากต่อการเรียนรู้ของพระพุทธองค์ จึงตรัสรู้ ในบริเวณใดท่านเลือกแล้ว ไม่ใช่ตรงไหนก็ได้ ไม่ใช่อยู่อย่างไรก็เรียนรู้ได้ แต่เป็นสถานที่เหมาะเจาะพอควรและส่งเสริมเกื้อกูลการเรียนรู้”

“โรงเรียนของเราเป็นอย่างไร เป็นสถานที่สัปปายะหรือยัง?

อ่านบทความทั้งหมด คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com/topic/11-คุณธรรมและจริยธรรม/courses

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่