เกณฑ์การประเมิน รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เกณฑ์การประเมิน รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เกณฑ์การประเมิน รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตและการทำงานตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดหรือตามกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ การดำเนินงานดังกล่าวมุ่งพัฒนาบุคลากรใน 5 ด้านผ่าน 16 กิจกรรมใน 5 โครงการหลักซึ่งกิจกรรม 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการหลักเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาค และระดับประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศให้เป็น “ปูชนียบุคคล คุรุชน คนคุณธรรม”

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรม 10,000 คุรุชน คนคุณธรรมจัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาที่เข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใช้เป็นแนวทางสนับสนุนผู้บริหารและครู ได้พัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และสังคม รวมทั้งเพื่อได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารและครูผู้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อไป

เกณฑ์การประเมิน รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เกณฑ์การประเมิน รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เกณฑ์การประเมิน รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม

1.พอเพียง

1.1. ประหยัดอดออม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง
1.2. ละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด
1.3. ใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่า
1.4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและสังคม
1.5. ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานและสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
1.6. เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน

ปฏิบัติ 6 ข้อ = ดีเยี่ยม (20 คะแนน)
ปฏิบัติ 5 ข้อ = ดีมาก (15 คะแนน)
ปฏิบัติ 34 ข้อ= ดี (10 คะแนน)
ปฏิบัติ 1-2 ข้อ = พอใช้ (5 คะแนน)

2.กตัญู

2.1 ดูแลบิดามารดา ผู้มีพระคุณตามกำลังความสามารถเหมาะสมแก่ฐานะ
2.2 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.3 ปฏิบัติตนและส่งเสริม ปลูกฝัง ให้นักเรียน เพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่นมีความกตัญญูรู้คุณองค์กร
2.4 ปฏิบัติตนและส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียน เพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่นรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า

ปฏิบัติ 4 ข้อ = ดีเยี่ยม (20 คะแนน)
ปฏิบัติ 3 ข้อ = ดีมาก (15 คะแนน)
ปฏิบัติ 2 ข้อ= ดี (10 คะแนน)
ปฏิบัติ 1 ข้อ = พอใช้ (5 คะแนน)

3.ซื่อสัตย์ สุจริต

3.1. รักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อตนเอง
3.2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
3.3. ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด
3.4. ปฏิบัติงานโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง
3.5. รักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อผู้อื่น
3.6. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
3.7. รักษาผลประโยชน์ของทางราชการและของส่วนรวม
3.8. ปฏิบัติงานโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อญาติพี่น้องหรือผู้ใกล้ชิดคุ้นเคย

ปฏิบัติ 8 ข้อ = ดีเยี่ยม (20 คะแนน)
ปฏิบัติ 6-7 ข้อ = ดีมาก (15 คะแนน)
ปฏิบัติ 4-5 ข้อ= ดี (10 คะแนน)
ปฏิบัติ 1-3 ข้อ = พอใช้ (5 คะแนน)

4.ความรับผิดชอบ

4.1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ
4.2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
4.4. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
4.5. ปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีคุณภาพภายในเวลาที่กำหนดและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
4.6. สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
4.7. มีผลงานที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ปฏิบัติ 7 ข้อ = ดีเยี่ยม (20 คะแนน)
ปฏิบัติ 6 ข้อ = ดีมาก (15 คะแนน)
ปฏิบัติ 4-5 ข้อ= ดี (10 คะแนน)
ปฏิบัติ 1-3 ข้อ = พอใช้ (5 คะแนน)

5.อุดมการณ์คุณธรรม

5.1. อุทิศเวลาในงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
5.2. เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นในเรื่องการตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลา
5.3. มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานขององค์กรชุมชน และสังคม
5.4. อดทนต่อความยากสำบากในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
5.5. เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5.6. ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างเต็มความสามารถ
5.7. ให้ความช่วยเหลือ ปรึกษา แนะนำวิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชน

ปฏิบัติ 7 ข้อ = ดีเยี่ยม (20 คะแนน)
ปฏิบัติ 6 ข้อ = ดีมาก (15 คะแนน)
ปฏิบัติ 4-5 ข้อ= ดี (10 คะแนน)
ปฏิบัติ 1-3 ข้อ = พอใช้ (5 คะแนน)

เกณฑ์ 10,000 คุรุ ชน คนคุณธรรม เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เกณฑ์การประเมิน รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ” 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณา 90 คะแนนขึ้นไป
 2. ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 31 คะแนน ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
 3. ให้เรียงลำดับบุคคลตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อย
 4. ในกรณีที่มีผู้ที่ได้รับการพิจารณามีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนคุณธรรมในด้านความพอเพียงเป็นอันดับแรก หากยังมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนน
  คุณธรรมในด้านความกตัญญูป็นอันดับ 2 ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอันดับ 3 ความรับผิดชอบเป็นอันดับ 4 และอุดมการณ์คุณธรรมเป็นอันดับท้าย
 5. ในกรณีที่มีผู้ที่ได้รับการพิจารณามีคะแนนรวมเท่ากันทุกด้าน ให้พิจารณาจากจำนวนการปฏิบัติรวมเป็นอันดับแรก หากยังมีจำนวนการปฏิบัติเท่ากัน ให้พิจารณาจาก
  จำนวนการปฏิบัติในด้านด้านพอเพียงเป็นอันดับที่ 2 ความกตัญญูเป็นอันดับ 3 ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอันดับ 4 ความรับผิดชอบเป็นอันดับ 5 และอุดมการณ์คุณธรรมเป็นอันดับสุดท้าย
 6. ถ้าหากยังมีคะแนนเท่ากันในการพิจารณาข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
 7. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. (obec.go.th)

บทความก่อนหน้านี้เผยเเพร่ตัวอย่างผลงานรางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ระดับประเทศ ตัวอย่างรายงานคุรุชน คนคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ ครูเอกนคร อัคธรรมโม โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.ราชบุรี
บทความถัดไปอบรมออนไลน์ฟรี เทคนิคใหม่บน PowerPointพร้อมสร้างกิจกรรมโต้ตอบด้วย ClassPoint วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00-11:00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดย ClassPoint และ Microsoft
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่