ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรในเดือนพฤษภาคม เลือกเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) 
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรในเดือนพฤษภาคม เลือกเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) 

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรในเดือนพฤษภาคม เลือกเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) 

มาต่อกันเลยกับหลักสูตรอบรมออนไลน์ในเดือนพฤษภาคม เลือกเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) อบรมฟรี มีเกียรติบัตรโดย สสวท.

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรในเดือนพฤษภาคม เลือกเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) 
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรในเดือนพฤษภาคม เลือกเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) 

หลักสูตรอบรม เดือนพฤษภาคม 2565

เข้าถึง เข้าใจ ฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรในเดือนพฤษภาคม เลือกเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) 

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นางสุพัตรา ถมยา
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
 • นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์
  ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
 • นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
 • นายเฉลิมพล ชูสวัสดิกุล
  ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 2 พ.ค. 65
 • (รุ่นที่ 2) 3 พ.ค. 65

เขียนโปรแกรมใช้งาน Micro:bit ด้วยภาษาไพทอน

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นายสุธากรณ์ ชาติเสนา
  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
 • นายอธิคม ศรีใส
  ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
 • นายอนุรักษ์ โคผดุง
  ครู โรงเรียนภูเขียว

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 5 พ.ค. 65
 • (รุ่นที่ 2) 21 พ.ค. 65
 • (รุ่นที่ 3) 11 มิ.ย. 65

การจัดการเรียนรู้เรื่อง การจัดการข้อมูล : ฮาวทูทิ้ง

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นางสาวกฤติดา รัตถา
  ครูชำนาญการ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
 • นายอนนัส คาลเคล
  ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
 • นายภักดี เจริญรส
  ครูชำนาญการ โรงเรียนคลองลานวิทยา
 • นางสาวฐานิตา แก้วศรี
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 5 พ.ค. 65
 • (รุ่นที่ 2) 6 พ.ค. 65

การออกแบบชิ้นงานสามมิติด้วย Tinkercad

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรในเดือนพฤษภาคม เลือกเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) 

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นายสมชาติ แผ่อำนาจ
  ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”
 • นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 • นายวรเมธ วังกัลยา
  ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
 • นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 7 พ.ค. 65
 • (รุ่นที่ 2) 8 พ.ค. 65

การสร้างสรรค์วิดีโอการสอนด้วยแอปพลิเคชัน (Create Your Video with Canva and PowerPoint)

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นางสาวณัฐริกา ทองสมนึก
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
 • นางสาวกัญญาวีร์ วุฒิศิริพรรณ
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
 • นางสาวชญาภัทร ประเสริฐวงศา
  ครู โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 7 พ.ค. 65
 • (รุ่นที่ 2) 8 พ.ค. 65

การสร้างข้อมูลด้วย Word Cloud Scraping

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรในเดือนพฤษภาคม เลือกเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer)  7

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นายวรัท สะอาด
  ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • นางเสาวนีย์ ช่างเหลา
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตราษตระการคุณ
 • นางสาวจุฑามาศ มีสุข
  ครู โรงเรียนอนุกูลนารี
 • นายเรวัตร งะบุรงค์
  ครูชำนาญการ โรงเรียนองครักษ์

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 9 พ.ค. 65
 • (รุ่นที่ 2) 10 พ.ค. 65

มีหน้ามีตา กับภาษา python

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรในเดือนพฤษภาคม เลือกเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer)  8

สมัครหลักสูตรนี้ (รุ่นที่ 1)

สมัครหลักสูตรนี้ (รุ่นที่ 2)

วิทยากร

 • นายเรวัตร งะบุรงค์
  ครูชำนาญการ โรงเรียนองครักษ์
 • นายวรัท สะอาด
  ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • นายรัชพงษ์ ศรีมามาศ
  ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 • นางเสาวนีย์ ช่างเหลา
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตราษตระการคุณ

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 13 พ.ค. 65
 • (รุ่นที่ 2) 14 พ.ค. 65

CANVA for Liveworksheets

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรในเดือนพฤษภาคม เลือกเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer)  9

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นางสาววณิชชา แม่นยำ
  ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 • นายธนวิชญ์ สิงคะปะ
  ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1-2) 21 พ.ค. 65

การสร้าง Dashboard ออนไลน์ด้วย Google Data Studio

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นางมณฑกานต์ มาลา
  ครูชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
 • นายชาญวิรุฬห์ ชลหิรัญกิจวัฒนา
  ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 • นายธนายุส พิจยานนท์
  ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีระนอง
 • นางสุชิรา ช่วยเอียด
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 21 พ.ค. 65
 • (รุ่นที่ 2) 28 พ.ค. 65

Application สร้างได้….ง่ายนิดเดียวด้วย AppSheet

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นางสาวนุกูล สถาพร
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
 • นางจันทร์ทิพย์ รักสม
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิเชียรมาตุ2
 • นางสาววริฎฐา รักหอม
  ครูชำนาญการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 21 พ.ค. 65
 • (รุ่นที่ 2) 28 พ.ค. 65

ทำข้อมูลให้เป็นภาพด้วย Google data studio

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นายรัชพงษ์ ศรีมามาศ
  ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 • นางเสาวนีย์ ช่างเหลา
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตราษตระการคุณ
 • นายวรัท สะอาด
  ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • นายเรวัตร งะบุรงค์
  ครูชำนาญการ โรงเรียนองครักษ์

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 22 พ.ค. 65
 • (รุ่นที่ 2) 23 พ.ค. 65

สนุกกับการนำเสนอข้อมูล ด้วย Data Visualization

สมัครหลักสูตรนี้

วิทยากร

 • นายชาญวิรุฬห์ ชลหิรัญกิจวัฒนา
  ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 • นางสุชิรา ช่วยเอียด
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 • นางมณฑกานต์ มาลา
  ครูชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒

วันที่อบรม

 • (รุ่นที่ 1) 23 พ.ค. 65
 • (รุ่นที่ 2) 29 พ.ค. 65

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/CCT-KEWL ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมตรวจสอบผลทางอีเมลนะจ้ะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่