แจกไฟล์ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 มีหลายแบบ มากกว่า 100 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 มีหลายแบบ มากกว่า 100 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 มีหลายแบบ มากกว่า 100 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำไฟล์ดาวน์โหลดฟรี บทเรียนพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ นวัตกรรม ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ วิชาภาษาไทย ใบงาน อ่านออก เขียนได้ ป.1 -6 ในโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้สุขภาวะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

คุณครูสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนสื่อการสอนของคุณครู เพื่อพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย แก้ปัญหาอ่านไมออก เขียนไม่ได้ ดาวน์โหลดฟรีได้ฟรี ในลิงก์ด้านล่าง

แจกไฟล์ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 มีหลายแบบ มากกว่า 100 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 มีหลายแบบ มากกว่า 100 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 มีหลายแบบ มากกว่า 100 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 มีหลายแบบ มากกว่า 100 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 มีหลายแบบ มากกว่า 100 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี

บทเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1

แจกไฟล์ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 มีหลายแบบ มากกว่า 100 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี

รร.บ้านสวนสมบูรณ์

เล่ม 1 พยัญชนะ
เล่ม 2 มาตราตัวสะกด
เล่ม 3 วรรณยุกต์
เล่ม 4 สระ
เล่ม 5 อักษรควบกล้ำ
เล่ม 6 อักษรนำ

รร.วัดชลธีนิมิตร

เล่ม 1 พยัญชนะ
เล่ม 2 มาตราตัวสะกด
เล่ม 3 วรรณยุกต์
เล่ม 4 สระ
เล่ม 5 อักษรควบกล้ำ
เล่ม 6 อักษรนำ

รร.บ้านห้วยด่าน

เล่ม 1 การสะกดคำ
เล่ม 2 พยัญชนะ
เล่ม 3 มาตราตัวสะกด
เล่ม 4 วรรณยุกต์
เล่ม 5 สระ

รร.บ้านบางขนุน

เล่มที่ 1 พยัญชนะ
เล่มที่ 2 มาตราตัวสะกด
เล่มที่ 3 วรรณยุกต์
เล่มที่ 4 สระ
เล่มที่ 5 การสะกดคำ

รร.บ้านบางหยี

เล่มที่ 1 พยัญชนะ
เล่มที่ 2 สระ
เล่มที่ 3 วรรณยุกต์
เล่มที่ 4 มาตราตัวสะกด
เล่มที่ 5 การสะกดคำ

บทเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.2

แจกไฟล์ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 มีหลายแบบ มากกว่า 100 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี

รร.บ้านทำเนียบ

เล่ม 1 สระและไตรยางศ์
เล่ม 2 วรรณยุกต์
เล่ม 3 ทัณฑฆาตและตัวการันต์
เล่ม 4 อักษรควบ
เล่ม 5 อักษรนำ
เล่ม 6 รร (ร หัน)
เล่ม 7 พยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง
เล่ม 8 มาตราตัวกด

รร.บ้านหนองไก่ปิ้ง

เล่ม 1 ไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์
เล่ม 2 สระ
เล่ม 3 มาตราตัวสะกด
เล่ม 4 คำที่มีตัวการันต์
เล่ม 5 คำที่มี รร (ร หัน)
เล่ม 6 อักษรควบ
เล่ม 7 อักษรนำ
เล่ม 8 คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง

รร.วัดปากคู

เล่ม 1 คำที่มี รร
เล่ม 2 ตัวการันต์
เล่ม 3 ตัวสะกด
เล่ม 4 พยัญชนะ สระ เครื่องหมาย ที่ไม่ออกเสียง
เล่ม 5 สระ
เล่ม 6 อักษร 3 หมู่และการผันวรรณยุกต์
เล่ม 7 อักษรควบกล้ำ
เล่ม 8 อักษรนำ

รร.บ้านเขาตากุน

เล่ม 1 รร (ร หัน)
เล่ม 2 คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
เล่ม 3 การอ่านและเขียนวรรณยุกต์
เล่ม 4 ทัณฑฆาตและการันต์
เล่ม 5 พยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง
เล่ม 6 มาตราตัวสะกด
เล่ม 7 อักษรควบกล้ำ
เล่ม 8 อักษรนำ

บทเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.3

แจกไฟล์ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 มีหลายแบบ มากกว่า 100 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี

รร.บ้านควนราชา

เล่ม 1 คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
เล่ม 2 คำที่มี ฤ ฤา
เล่ม 3 คำที่ใช้บัน บรร
เล่ม 4 คำที่ใช้ รร หัน
เล่ม 5 คำที่ใช้ ฑ
เล่ม 6 คำที่ใช้ตัวการันต์
เล่ม 7 คำที่ใช้อำและอัม
เล่ม 8 คำที่ใช้ ไอ ใอ ไอยและอัย

รร.บ้านเขาเทพพิทักษ์

เล่ม 1 คำที่ใช้ ไ- ใ- ไ-ย อัย
เล่ม 2 คำที่ใช้ บัน บรร
เล่ม 3 คำที่ใช้ ร หัน (รร)
เล่ม 4 คำที่ใช้ ฤ ฤๅ
เล่ม 5 คำที่ใช้ อัม อำ
เล่ม 6 คำที่ใช้ไม้ทัณฑฆาต
เล่ม 7 คำที่ประวิสรรชนีย์ เเละไม่ประวิสรรชนีย์
เล่ม 8 พยัญชนะ ฑ

รร.บ้านห้วยด่าน

เล่ม 1 คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
เล่ม 2 คำที่มี-ฤ-ฤา
เล่ม 3 การใช้คำที่ใช้-บัน-บรร
เล่ม 4 คำที่ใช้-รร
เล่ม 5 พยัญชนะ-ฑ
เล่ม 6 ทัณฑฆาต
เล่ม 7 การอ่านและการเขียนอำ-อัม
เล่ม 8 การอ่านและการเขียนสะกด-ไ-ใ-ไอย-อัย

บทเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.4

แจกไฟล์ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 มีหลายแบบ มากกว่า 100 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี

รร.บ้านดอนแค

เล่ม 1 คำที่มี ร,ล เป็นพยัญชนะต้น
เล่ม 2 คำควบกล้ำ
เล่ม 3 อักษรนำ
เล่ม 4 เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ
เล่ม 5 คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
เล่ม 6 การผันวรรณยุกต์ คำเป็น-คำตาย
เล่ม 7 คำที่ใช้ไม้ยมก
เล่ม 8 คำที่มีไม้ทัณฑฆาต
เล่ม 9 มาตราตัวสะกด

รร.บ้านหัวหมากบน

เล่ม 1 มาตราตัวสะกด
เล่ม 2 การผันอักษรกลาง สูง ต่ำ ที่้เป็นคำเป็นและคำตาย
เล่ม 3 คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
เล่ม 4 คำที่มี-ร-ล
เล่ม 5 คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
เล่ม 6 อักษรนำ
เล่ม 7 คำที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ
เล่ม 8 เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ

รร.บ้านพัฒนา 2

เล่ม 1 ร ล
เล่ม 2 ควบกล้ำ
เล่ม 3 อักษรนำ
เล่ม 4 การผันอักษร
เล่ม 5 อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน
เล่ม 6 คำประวิสัญชนี ไม่ประวิสัญชนี
เล่ม 7 ไม้ยมก
เล่ม 8 ทัณฑฆาต
เล่ม 9 มาตราตัวสะกด

บทเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.5

แจกไฟล์ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 มีหลายแบบ มากกว่า 100 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี

รร.บ้านไสขาม

เล่ม 1 คำควบกล้ำ
เล่ม 2 เครื่องหมายวรรคตอน
เล่ม 3 ตัวการันต์
เล่ม 4 อักษรนำ
เล่ม 5 อักษรย่อ

รร.บ้านน้ำราด

เล่ม 1 การันต์
เล่ม 2 ควบกล้ำ
เล่ม 3 เครื่องหมายวรรคตอน
เล่ม 4 อักษรนำ
เล่ม 5 อักษรย่อ

รร.บ้านพัฒนา

เล่ม 1 อักษรควบกล้ำ
เล่ม 2 อักษรนำ
เล่ม 3 ตัวการันต์
เล่ม 4 อักษรย่อ
เล่ม 5 เครื่องหมายวรรคตอน

บทเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.6

แจกไฟล์ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1-6 มีหลายแบบ มากกว่า 100 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี 12

รร.บ้านน้ำลอด

เล่ม 1 อักษรควบกล้ำ
เล่ม 2 อักษรนำ
เล่ม 3 คำที่มีตัวการันต์
เล่ม 4 คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทย
เล่ม 5 การนับวันเดือนปี
เล่ม 6 อ่านอย่างถูกต้อง
เล่ม 7 เขียนไทยคล่อง

รร.วัดกงตาก

เล่มที่ 1 อักษรควบกล้ำ
เล่มที่ 2 อักษรนำ
เล่มที่ 3 ตัวการันต์
เล่มที่ 4 คำยืมภาษาต่างประเภทในภาษาไทย
เล่มที่ 5 วัน เดือน ปี แบบไทย
เล่มที่ 6 หนังสือพัฒนาการอ่าน
เล่มที่ 7 หนังสือพัฒนาการเขียน

ขอบคุณไฟล์จาก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่