วิธีขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
วิธีขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

วิธีขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

จากการที่ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ให้ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ออก หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ แทน โดยผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพครู คุรุสภา ล่าสุด ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ไปที่หน้าเว็บไซต์คุรุสภา

– เลือกหมวด บริการประชาชน

– แล้วเลือก การขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

– โหลดแบบคำขอ และคำแนะนำ

วิธีขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
วิธีขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

2. เอกสารที่ใช้ยื่น

วิธีขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 8

* กรณีที่มีหรือเคยมี “ใบอนุญาตปฏิบัติบัติการสอน” อยู่แล้ว

(๑) แบบคําขอหนังสือรับรองความรูู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๓) สําเนาผลการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครบ 9 มาตรฐาน

(๔) สําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

(๕) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรือคํานําหน้านาม

………………

* กรณียังไม่เคยมี “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน”

(๑) แบบคําขอหนังสือรับรองความรูู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๓) สําเนาผลการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครบ 9 มาตรฐาน

(๔) สําเนาหลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

(๕) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรือคํานําหน้านาม

……………

*กรณีมีผลการเทียบโอนความรู้ฯ ครบ 9 มาตรฐาน แต่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม (เฉพาะการเทียบโอนความรู้ฯ) ให้ไปชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยก่อน แบบฟอร์มอยู่ในเว็บไซต์คุรุสภาหน้าเดียวกัน แล้วใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีที่ยังไม่เคยขอมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

วิธีขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
วิธีขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 9
วิธีขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 10
วิธีขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 11

ดาวน์โหลดแบบคำขอ

ตัวอย่างหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

วิธีขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 12

………………………………

เสร็จแล้วให้ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ มายัง

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มรับรองความรู้และความชํานาญ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

…………………………

หมายเหตุ เวลากรอกเอกสารให้ระมัดระวังเรื่องชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ พยายามเขียนตัวบรรจง ไม่เช่นนั้นอาจมีข้อผิดพลาดเรื่องการจัดส่งได้

………………………

มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญ 0 2282 4862

ขอบคุณที่มา : Facebook ณภัค ถิรกุลยศมาดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แผนการคัดเลือก/การสอบแข่งขันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2566
บทความถัดไปตัวอย่างการบันทึกการสอน การประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครูอัครเดช จำนงค์ธรรม โรงเรียนนาหลวง 
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่