รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร
รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร

รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 1 แห่ง รวมจำนวน 54 แห่ง 55 หลักสูตร ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ  วงษ์จินดา ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีมติในการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพิ่มเติม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีแผนการรับนักศึกษา จำนวน 120 คน โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต  2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ 3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2563 จำนวน 54 แห่ง มีดังนี้   
1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (90 คน)  
2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน)     
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (180 คน)  
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)   
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (180 คน) 
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน)  
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน) 
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)   
9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน) 
10) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน) 
11) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน)  
12) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)   
13) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)   
14) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน) 
15) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน)   
16) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (180 คน)  
17) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (120 คน) 
18) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน)  
19) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน) 
20) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)  
21) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน)  
22) มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)  
23) มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน) 
24) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (150 คน) 
25) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน)  
26) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (60 คน)  
27) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)  
28) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (150 คน)  
29) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน)   
30) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน)  
31) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (150 คน)  
32) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)  
33) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)  
34) วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)   
35) วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)  
36) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน)  
37) วิทยาลัยสันตพล (180 คน)  
38) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน)    
39) สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน)  
40) มหาวิทยาลัยนครพนม (180 คน)  
41) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน)  
42) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน)  
43) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  (180 คน)  
44) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (150 คน)  
45) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (90 คน)  
46) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (180 คน) 
47) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  (180 คน)    
48) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์สุพรรณบุรี  (90 คน)  
49) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (180 คน)  
50) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (180 คน) 
51) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (180 คน) 
52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (180 คน) 
53) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (180 คน) 
53) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (120 คน)

          ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ

รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร
รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร
รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร
รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร
รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร
รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร
รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร
รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร
รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร
รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร
รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร
รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/09/21699/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่