ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียนสีขาว รายงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว 5 บท ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียนสีขาว รายงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว 5 บท ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียนสีขาว รายงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว 5 บท ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์ รายงาน โครงการ สถานศึกษาสีขาว 5 บท ไฟล์ word แก้ไขได้ โดยโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม รายงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว 5 บท doc แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข doc ไฟล์โครงการโรงเรียนสีขาว รายงานโครงการสถานศึกษาสีขาว doc โครงการโรงเรียนสีขาว 2564 doc สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

บทที่ ๑  บทนำ ข้อมูลสถานศึกษา

๑.บทนำ

หลักการและเหตุผล

         ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะเพราะปัญหายาเสพติด ที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกม สื่อลามลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ  การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง ของการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  และสติปัญญา ทางโรงเรียนได้บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการการร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครูอาจารย์ที่ปรึกษา       และนักเรียน ที่เป็นแกนนำเป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการให้คำปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เยาวชนของประเทศไทยเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้ที่เป็นแกนนำ และครูอาจารย์ที่ปรึกษา ครูแนะแนว

๒. เพื่อให้มีนักเรียน นักศึกษาแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุขและปัญหาอื่น ๆ ที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย

๓. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียน แกนนำประจำห้อง และครูอาจารย์ที่ปรึกษา ครูแนะแนว และเพื่อนที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำและให้การช่วยเหลือ การบริหารจัดการการอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยร่วมมือกันทุกฝ่าย

๔. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาแกนนำ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าหมาย

๑ ด้านปริมาณ

            – โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว และรับการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อประกาศให้เป็นห้องเรียนสีขาว

–  ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาแกนนำและผู้ปกครองให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาว

๒ ด้านคุณภาพ

– นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะรู้จักเสียสละดูแลช่วยเหลือกัน มีภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีความรู้คู่คุณธรรม

– การมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือระหว่างบ้านและสถานศึกษา มีผู้ปกครอง ครู อาจารย์ที่ปรึกษา และครูประจำชั้นติดตามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และร่วมกันแก้ไข

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑.  ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒.  ครูที่ปรึกษา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

– เชิงปริมาณร้อยละ ๘๐ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวมีความพึงพอใจ

          – เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๘๐ นักเรียน มั่นใจในกระบวนการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว ที่มีผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม

การประเมินผลโครงการ

๑. ห้องเรียนประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินให้โรงเรียนทราบของทุกภาคเรียน

๒. สถานศึกษารายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ทุกภาคเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ไม่ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข

๒. ความร่วมมือระหว่างบ้านกับสถานศึกษามีความเข้มแข็งช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีพฤติกรรมพึงประสงค์ เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศไทย

๓. การดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว มีคุณภาพนำไปสู่ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

บทที่ ๒

สถานการณ์ยาเสพติด

ยาเสพติดในสังคมไทยมีมาช้านาน ซึ่งปัจจุบันกำลังแพร่ระบาดและขยายไปทั่วประเทศมากขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมามากมาย  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ บั่นทอนความเจริญของประเทศชาติ

โดยมากผู้ติดยามักเริ่มจากด้วยความอยากรู้ ความอยากลอง และความคึกคะนองเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งสภาพแวดล้อม สังคม และค่านิยมในกลุ่มเป็นแรงผลักดันอีกชั้นหนึ่ง ประกอบกับการหาซื้อได้ง่ายทำให้จำนวนผู้ติดยาเพิ่มมากขึ้นถึงแม้จะถูกบรรจุลงในวาระแห่งชาติก็ตามแต่ก็ยังมีข่าวออกมาให้เห็นกันอยู่ตลอด ซึ่งล้วนก่อความเสียหายให้กับประเทศชาติทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการปล้นชิงหรืออาชญากรรม ล้วนนำมาซึ่งความสูญเสีย

กลุ่มเยาวชนจะติดยาเสพติดมากกว่ากลุ่มคนกลุ่มอื่น และที่น่าเป็นห่วงมากก็คือ ยาเสพติดกำลังแพร่ระบาดสู่เด็กนักเรียน ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะเกิดจากถูกเพื่อนชักจูงให้ลองเสพ อยากรู้ อยากลอง ถูกล่อลวง และสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการขาดความอบอุ่นในครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลาให้  ปัญหาพ่อแม่หย่าร้างกัน ผู้ใหญ่ไม่ได้สนใจดูแลหรือเป็นที่พึ่งของเด็กได้ เด็กเกิดความว้าเหว่ไม่รู้จะปรึกษาใคร เลยหันไปหายาเสพติดหรือเป็นเป้าล่อให้กับผู้ไม่ปรารถนาดี

ประเทศไทยประสบกับปัญหาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิต การเป็นพื้นที่การค้า การเป็นพื้นที่เเพร่ระบาด เเละการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยมีตัวยาหลักที่ประสบปัญหาคือ ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า สารระเหย โคเคน เอ็คซ์ตาซี่ เเละสารเสพติดประเภทวัตถุออกฤทธิ์บางชนิด

          การเป็นพื้นที่ผลิตนั้นเนื่องจากประเทศไทย มีส่วนที่ติดกับพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นเเหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลกเเห่งหนึ่ง จึงทำให้ไทยมีส่วนในการผลิตยาเสพติดประเภทฝิ่น เเละเฮโรอีนซึ่งผลิตมากในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ นอกจากนั้นเเล้วในปัจจุบันยังมีการผลิตยาบ้า ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำด้วย ยาเสพติดที่มีการผลิตในประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งคือ กัญชา ซึ่งมีมากในภาคอีสาน อย่างไรก็ตาม สำหรับการเป็นเเหล่งผลิตของประเทศไทยนั้น ในปัจจุบันได้ลดปริมาณลงมาก โดนเฉพาะ ฝิ่น เฮโรอีน เเละกัญชา จนอยู่ในระดับหนึ่งที่สามารถควบคุมได้ ในส่วนของการผลิตยาบ้าได้มีการย้ายเเหล่งผลิตไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่

บทที่ 3 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  5 มาตรการ 16 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย

  1. มาตรการด้านการป้องกัน ( 3 ตัวบ่งชี้ )
  2. มาตรการด้านค้นหา ( 4 ตัวบ่งชี้ )
  3. มาตรการด้านรักษา ( 2 ตัวบ่งชี้ )  
  4. มาตรการด้านเฝ้าระวัง  ( 2 ตัวบ่งชี้ )  
  5. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ    ( 5 ตัวบ่งชี้ )     

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มาตรการ 16 ตัวบ่งชี้

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียนสีขาว รายงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว 5 บท ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 2

ขอบคุณไฟล์ :: โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่