ดาวน์โหลด ราคาวัสดุและค่าแรงงาน ปี 2566 ใช้สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ
ดาวน์โหลด ราคาวัสดุและค่าแรงงาน ปี 2566 ใช้สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ

ดาวน์โหลด ราคาวัสดุและค่าแรงงาน ปี 2566 ใช้สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ

หนังสือราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ. เหมาะสำหรับการทำราคาเพื่อบริหารงบประมาณและการทำราคาเบื้องต้น ในการทำราคากลางงานก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ต้องทำตาม ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เท่านั้น

หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ เป็นการรวบรวม สืบคันข้อมูลต่างๆ โดยอ้างอิงราคาค่วัสดุจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงเว็บไชต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง คำแรงานจากบัญชีค่แรงานค่ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกลุ่มพัฒนาราคากลาง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คำครุภัณฑ์จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแชม ต่อเติม รื้อถอน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นในเบื้องต้นของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเมื่อเกิดความขัดแย้งในสัญญาหรือแบบรูปรายการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ใช้หนังสือคู่มือฉบับนี้จะต้องใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแต่ละจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดทำหวังว่หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณพ.ศ.2566 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้งานอยู่พอสมควร และจะทำการปรับปรุงข้อมูล หรือสืบคันข้อมูลวัสดุหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในลำดับต่อไป

ดาวน์โหลด ราคาวัสดุและค่าแรงงาน ปี 2566 ใช้สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด ราคาวัสดุและค่าแรงงาน ปี 2566 ใช้สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ
ดาวน์โหลด ราคาวัสดุและค่าแรงงาน ปี 2566 ใช้สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ 4
ดาวน์โหลด ราคาวัสดุและค่าแรงงาน ปี 2566 ใช้สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ
ดาวน์โหลด ราคาวัสดุและค่าแรงงาน ปี 2566 ใช้สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ 5

ดาวน์โหลดไฟล์สำรอง

ขอบคุณไฟล์ :: กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (designobec.blogspot.com)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่