มีผลแล้ววันนี้!! คลังประกาศระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565
มีผลแล้ววันนี้!! คลังประกาศระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565

มีผลแล้ววันนี้!! คลังประกาศระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ และต่างประเทศ ฉบับที่ 3 ปี 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ก.ค.2565 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ชัดเจนในการปฏิบัติ และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๒๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

มีผลแล้ววันนี้!! คลังประกาศระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565
มีผลแล้ววันนี้!! คลังประกาศระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 4

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

“ในกรณีผู้เดินทางมีความจําเป็นต้องเดินทางเกินกว่าระยะเวลาตามวรรคสาม ให้ผู้เดินทาง ขออนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สําหรับส่วนราชการใด ที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงสูงกว่าอัตรา ที่กําหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ การเดินทางไปราชการให้ใช้ยานพาหนะประจําทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง โดยประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง โดยให้เบิกค่าพาหนะ ได้ไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นต้องเดินทางในเส้นทางอื่น ผู้เดินทางต้องชี้แจงเหตุผลความจําเป็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด

มีผลแล้ววันนี้!! คลังประกาศระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565
มีผลแล้ววันนี้!! คลังประกาศระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 5

การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง และการเดินทาง โดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง สําหรับการเดินทางโดยรถต่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน ขึ้นไป ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ขึ้นไป ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภท บริหารหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท ขึ้นไป”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิก (ง) ของ (1) ) ของข้อ 14 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑)ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเครื่องบิน หรือได้รับ ความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ หรือค่าโดยสาร เครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยว ได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง หรือกรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบิน ในชั้นที่นั่งต่ํากว่าสิทธิของผู้เดินทาง ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินสมทบตามสิทธิของผู้เดินทาง”

ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ (๒) การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหาร หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือ ข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิทธิ ของหัวหน้าคณะนั้น”

มีผลแล้ววันนี้!! คลังประกาศระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565
มีผลแล้ววันนี้!! คลังประกาศระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 6

ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในบัญชีหมายเลข ๕ และบัญชีหมายเลข ๙ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และบัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ บัญชีหมายเลข 6 บัญชีหมายเลข ๗ บัญชีหมายเลข ๘ และบัญชีหมายเลข ๓๐ ท้ายระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความตามบัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ บัญชีหมายเลข ๕ บัญชีหมายเลข 6 บัญชีหมายเลข ๗ บัญชีหมายเลข ๘ บัญชีหมายเลข ๙ และบัญชีหมายเลข ๓๐ ท้ายระเบียบนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ่านเพิ่มเติมคลิก : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/154/T_0001.PDF

ขอบคุณที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่