ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นของสถานศึกษาและหน่วยงานสังกัด สพฐ. ปรับปรุงปี 2565
ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นของสถานศึกษาและหน่วยงานสังกัด สพฐ. ปรับปรุงปี 2565

ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นของสถานศึกษาและหน่วยงานสังกัด สพฐ. ปรับปรุงปี 2565

คู่มือดำเนินการ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นของสถานศึกษาและหน่วยงานสังกัด สพฐ. ปรับปรุงปี 2565

ปัจจุบันที่ราชพัสดุทั้งที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินประเภทอื่น ที่อยู่ในการปกครอง ดูแลบำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ ในความครอบครองของหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งเป็นที่ราชพัสดุเดิม ที่ได้จากการอุทิศหรือบริจาค หรือได้มาโดยวิธีอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษาบางแห่งไม่มีแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ รวมถึงความไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ราชพัสดุ ทำให้การปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นปัญหาการครอบครองของหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุดังกล่าว
จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาข้อพิพาทตามมาหรืออาจถึงขั้นฟ้องร้องเป็นคดี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็น ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถหัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ประกอบกับนโยบายรัฐบาลนอกจากสนับสนุนด้านวิชาการ ยังให้มีการจัดเหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยเพื่อให้สถานศึกษาใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินอื่น ตลอดถึงสิ่งปลูกสร้าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาจึงจัดทำคู่มือดำเนินก ารเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการใช้ที่ราชพัสดู เพื่อให้เกิดรายได้ของสถานศึกษาในการนำไปใช้ส่งเสริม พัฒนาจัดการศึกษา โดยมีขอบข่ายของการดำเนินการ ๔ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านการบริหารจัดการ เป็นการใช้ที่ราชพัสดุเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ

๒. ด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้ผู้เรียนสามารถหัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ได้แก่ การเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การฝึกทักษะและกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การฝึกการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิซา ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ ที่ดินที่ใช้ในด้านนี้ เช่นอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน สนามกีฬา พื้นที่เกษตรสวนป่า สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น

๓. ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นการใช้ที่ดินเพื่อบริการชุมชนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

๔. ด้านการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ในกรณีมีที่ดินเหลือจากการใช้ประโยชน์ด้านบริหารจัดการด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ เฉพาะที่ราชพัสดุและที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา สามารถนำมาจัดหาประโยชน์ที่เป็นรายได้ของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง

ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นของสถานศึกษาและหน่วยงานสังกัด สพฐ. ปรับปรุงปี 2565
ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นของสถานศึกษาและหน่วยงานสังกัด สพฐ. ปรับปรุงปี 2565

ที่ราชพัสดุ

– การขอใช้ การซื้อ การรับบริจาค

การปกครอง ดูแลบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์

ที่ดินประเภทอื่น

– การขอใช้ การขอเช่า

– การปกครอง ดูแลบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์

ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นของสถานศึกษาและหน่วยงานสังกัด สพฐ. ปรับปรุงปี 2565
ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นของสถานศึกษาและหน่วยงานสังกัด สพฐ. ปรับปรุงปี 2565
ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นของสถานศึกษาและหน่วยงานสังกัด สพฐ. ปรับปรุงปี 2565
ดาวน์โหลด คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นของสถานศึกษาและหน่วยงานสังกัด สพฐ. ปรับปรุงปี 2565

ขอบคุณ : สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้รวมเครื่องมือจัดกิจกรรม Active Learning กระตุ้นความคิด ฟื้นฟูความรู้นักเรียน
บทความถัดไปเรียนรู้ เจาะลึก เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย พร้อมแชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย จาก Starfish Labz
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่