หน้าแรก แจกสื่อการสอน ด่วน!! สพฐ. แจ้งโรงเรียนสํารวจอุปกรณ์การเรียนทางไกล-ออนไลน์ ภายใน 30 กันยายน 2564

ด่วน!! สพฐ. แจ้งโรงเรียนสํารวจอุปกรณ์การเรียนทางไกล-ออนไลน์ ภายใน 30 กันยายน 2564

554
0
ด่วน!! สพฐ. แจ้งโรงเรียนสํารวจอุปกรณ์การเรียนทางไกล-ออนไลน์ ภายใน 30 กันยายน 2564
ด่วน!! สพฐ. แจ้งโรงเรียนสํารวจอุปกรณ์การเรียนทางไกล-ออนไลน์ ภายใน 30 กันยายน 2564

ด่วน!! สพฐ. แจ้งโรงเรียนสํารวจอุปกรณ์การเรียนทางไกล-ออนไลน์ ภายใน 30 กันยายน 2564

 เรื่อง การสํารวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสํารวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On-Site) ได้ โรงเรียนส่วนใหญ่ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ แต่นักเรียน บางคนไม่สามารถเรียนทางไกลได้ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนทางไกล เช่น Smartphone, Tablet, Notebook, PC Computer และ Smart TV ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีความจําเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเรียนของนักเรียนว่าใช้อุปกรณ์ ประเภทใดในการเรียนบ้าง เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียน พร้อมทั้งดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา สํารวจข้อมูลอุปกรณ์ของนักเรียนที่ใช้ในการเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยโรงเรียนรวบรวมข้อมูล ส่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียนสังกัด ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดให้สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวบรวมข้อมูลส่งผ่าน URL: 202.29.73.26/device ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ด่วน!! สพฐ. แจ้งโรงเรียนสํารวจอุปกรณ์การเรียนทางไกล-ออนไลน์ ภายใน 30 กันยายน 2564
ด่วน!! สพฐ. แจ้งโรงเรียนสํารวจอุปกรณ์การเรียนทางไกล-ออนไลน์ ภายใน 30 กันยายน 2564

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด แบบสํารวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ไฟล์ Excel รายงานภายใน 30 กันยายน 2564

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ด้านดิจิทัล(Digital Literacy)ผ่านเกณฑ์ 80 % รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนบ้านนาสาร
บทความถัดไปดาวน์โหลด แบบสํารวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ไฟล์ Excel รายงานภายใน 30 กันยายน 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่