ดาวน์โหลด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ป.1 – ม.3 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ดาวน์โหลด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ป.1 – ม.3 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ป.1 – ม.3 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ป.1 - ม.3 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ดาวน์โหลด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ ป.1 – ม.3 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

คู่มือการจัด การเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)  ฉบับนี้สถานศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบท ในเล่มประกอบด้วยภาพรวมของเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) แนวทางการจัดการเรียนรู้และ การประเมนิผล       ตังอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลและรายละเอียดอื่นๆ ที่จะช่วยให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ซึ่งอาจไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์   การพัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตรนี้          ไดผ่านการพิจารณาและระดมความคิดครูผู้สอน      

จึงขอขอบคุณไว้  ณ  ที่นี้  โรงเรียนวัดหางตลาด หวังว่าการใช้หลักสูตรนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนวัดหางตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่