มาแล้ว…ดาวน์โหลดฟรีคู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นป.1-ม.6
มาแล้ว…ดาวน์โหลดฟรีคู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นป.1-ม.6

มาแล้ว…ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 โดย สสวท.

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ สสวท.จัดทำขึ้นตามพันธกิจและพัฒนาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งหวังให้ผู้สอนนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการใช้หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ภายในคู่มือครูเล่มนี้ประกอบด้วยคำแนะนำการใช้คู่มือครู กำหนดเวลาสอนโดยประมาณในแต่ละบท ในทุก ๆ บทจะกล่าวถึงสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง จุดประสงค์ของบทเรียน การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดกับจุดประสงค์ของบทเรียน ความคิดรวบยอดของบทเรียน ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ความเชื่อมโยงของความรู้ ลำดับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมเสนอแนะ เฉลยชวนคิดและแบบฝึกหัดต่าง ๆ ตัวอย่างแบบทดสอบท้ายบท รวมทั้งความรู้เพิ่มเติมในบางเนื้อหาสำหรับผู้สอน ผู้สอนสามารถนำคู่มือครูเล่มนี้ไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เลือกและประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ชั้นเรียนและบริบทของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน

หมายเหตุ : กรุณาสมัครสมาชิก เพื่อดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์ https://www.scimath.org/

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

มาแล้ว…ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ที่มา scimath.org/ebooks

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

มาแล้ว…ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ที่มา scimath.org/ebooks

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

มาแล้ว…ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
มาแล้ว…ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 13

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

มาแล้ว…ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ที่มา scimath.org/ebooks

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่มา scimath.org/ebooks

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มาแล้ว…ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 14

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มาแล้ว…ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 15

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มาแล้ว…ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 16

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มาแล้ว…ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 17

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มาแล้ว…ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 18

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มาแล้ว…ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 19

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

มาแล้ว…ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 20

ขอบคุณที่มา : ระบบคลังความรู้ SciMath สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่