ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เพื่อใช้เทียบเกณฑ์ CEFR (พ.ศ. 2566) คุณครูสามารถนำไปใช้ประกอบการลดระยะเวลาตาม ว4 (จาก 4 ปี เหลือเพียง 3 ปี จาก PA 3 รอบปีงบ เหลือ 2 รอบปีงบ)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เพื่อใช้เทียบเกณฑ์ CEFR (พ.ศ. 2566) คุณครูสามารถนำไปใช้ประกอบการลดระยะเวลาตาม ว4 (จาก 4 ปี เหลือเพียง 3 ปี จาก PA 3 รอบปีงบ เหลือ 2 รอบปีงบ)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เพื่อใช้เทียบเกณฑ์ CEFR (พ.ศ. 2566) คุณครูสามารถนำไปใช้ประกอบการลดระยะเวลาตาม ว4 (จาก 4 ปี เหลือเพียง 3 ปี จาก PA 3 รอบปีงบ เหลือ 2 รอบปีงบ)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถณะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถณะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประกอบวิชาชีพครู ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยสอบและชุดทดสอบของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC สามารถนำไปยื่นขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้นความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประกาศคณะอนุกรรมการฯ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบ และถือปฏิบัติตามประกาศได้อย่างถูกต้อง

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เพื่อใช้เทียบเกณฑ์ CEFR (พ.ศ. 2566) คุณครูสามารถนำไปใช้ประกอบการลดระยะเวลาตาม ว4 (จาก 4 ปี เหลือเพียง 3 ปี จาก PA 3 รอบปีงบ เหลือ 2 รอบปีงบ)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เพื่อใช้เทียบเกณฑ์ CEFR (พ.ศ. 2566) คุณครูสามารถนำไปใช้ประกอบการลดระยะเวลาตาม ว4 (จาก 4 ปี เหลือเพียง 3 ปี จาก PA 3 รอบปีงบ เหลือ 2 รอบปีงบ) 8
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เพื่อใช้เทียบเกณฑ์ CEFR (พ.ศ. 2566) คุณครูสามารถนำไปใช้ประกอบการลดระยะเวลาตาม ว4 (จาก 4 ปี เหลือเพียง 3 ปี จาก PA 3 รอบปีงบ เหลือ 2 รอบปีงบ)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เพื่อใช้เทียบเกณฑ์ CEFR (พ.ศ. 2566) คุณครูสามารถนำไปใช้ประกอบการลดระยะเวลาตาม ว4 (จาก 4 ปี เหลือเพียง 3 ปี จาก PA 3 รอบปีงบ เหลือ 2 รอบปีงบ) 9
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เพื่อใช้เทียบเกณฑ์ CEFR (พ.ศ. 2566) คุณครูสามารถนำไปใช้ประกอบการลดระยะเวลาตาม ว4 (จาก 4 ปี เหลือเพียง 3 ปี จาก PA 3 รอบปีงบ เหลือ 2 รอบปีงบ) 10
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เพื่อใช้เทียบเกณฑ์ CEFR (พ.ศ. 2566) คุณครูสามารถนำไปใช้ประกอบการลดระยะเวลาตาม ว4 (จาก 4 ปี เหลือเพียง 3 ปี จาก PA 3 รอบปีงบ เหลือ 2 รอบปีงบ) 11
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เพื่อใช้เทียบเกณฑ์ CEFR (พ.ศ. 2566) คุณครูสามารถนำไปใช้ประกอบการลดระยะเวลาตาม ว4 (จาก 4 ปี เหลือเพียง 3 ปี จาก PA 3 รอบปีงบ เหลือ 2 รอบปีงบ) 12
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เพื่อใช้เทียบเกณฑ์ CEFR (พ.ศ. 2566) คุณครูสามารถนำไปใช้ประกอบการลดระยะเวลาตาม ว4 (จาก 4 ปี เหลือเพียง 3 ปี จาก PA 3 รอบปีงบ เหลือ 2 รอบปีงบ) 13
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เพื่อใช้เทียบเกณฑ์ CEFR (พ.ศ. 2566) คุณครูสามารถนำไปใช้ประกอบการลดระยะเวลาตาม ว4 (จาก 4 ปี เหลือเพียง 3 ปี จาก PA 3 รอบปีงบ เหลือ 2 รอบปีงบ) 14

ขอบคุณที่มา : Facebook คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่