แนวทางการใช้งานการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม KidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ Kid Diary School
แนวทางการใช้งานการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม KidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ Kid Diary School

แนวทางการใช้งานการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม KidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ Kid Diary School

แนวทางการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Kid Diary

สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลด้านโภชนาการของนักเรียนและอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในส่วน Thai School Lunch (TSL) และข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงนักเรียนจากระบU DMC และ LEC เข้าสู่แพลตฟอร์ม Kid Diary เพื่อจัดทำ Dashboard ระดับประเทศและให้ท้องถิ่นและบุคลากรสาธารณสุขเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่

เนื่องจากข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับข้อมูลเด็กรายคน ภายใต้พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางผู้ดูแลแพลตฟอร์มจำเป็นต้องปิดระบU Thai School Lunch และ KidDiary School เพื่อยืนยันตัวตนผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและรองรับการเชื่อมข้อมูลกับระบU DMC และ LEC ต่อไป

ดังนั้นศูนย์ฯ จึงได้จัดทำแนวทางการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มKidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ Kid Diary School

สิ่งที่สถานศึกษาต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียนคือ

 1. Username เดิมของ TSL และ Kid Diary (ถ้าเคยมี) เพื่อโอนย้ายข้อมูลจากบัญชีเดิมไปยังบัญชีใหม่
 2. หมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับรหัส OTP
 3. ชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชนของผู้รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งาน

โดยระบบจะมีการสร้างหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับสังกัดสพฐ. หรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้มีอำนาจลงนามของสถานศึกษาสำหรับสังกัดอปท. ลงนามในหนังสือแต่งตั้งดังกล่าวและแนบเข้าระบบ เมื่อศูนย์ฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลและได้รับหนังสือแต่งตั้งที่มีการลงนามเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ Kid Diary Schoo ที่ จะเปิดให้บริการภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้จาก QR code ข้างล่างนี้

แนวทางการใช้งานการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม KidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ KidDiary School
แนวทางการใช้งานการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม KidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ KidDiary School
แนวทางการใช้งานการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม KidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ Kid Diary School 13

KidDiary Platform เป็น ระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชน พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับเครือข่ายกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับ พ่อแม่ในการเฝ้าระวังสุขภาพของลูก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี ในด้านต่างๆ เช่น การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ พัฒนาการสมวัย วัคซีน สุขภาพช่องปากและฟัน สังคมและอารมณ์ เนื่องจากแอปพลิเคชันทํางานผ่านเซิร์ฟเวอร์ทําให้สามารถ ส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาส พบแพทย์ และรับการประเมินอย่างทันการณ์ และพร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมรอบด้านตามวัย ( https://kiddiary.in.th )

เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างพ่อแม่ โรงพยาบาลและโรงเรียน

KidDiary Platform คลังข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ที่มีความ ทันสมัยและเชื่อมโยงกันแบบ Real-time ในหน่วยงาน ช่วยให้เกิดการบูรณาการ การดูแลและส่งเสริมกาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กไทยให้มีสุขภาพดีสมวัย

ประโยชน์สําหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง
 • ติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง
 • แจ้งเตือนเมื่อพบเด็กมีความเสี่ยงด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการไม่ได้ตามเกณฑ์
 • เป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนําพ่อแม่ในเรื่องโภชนาการและการเสริมพัฒนาการ
 • หากผลประเมินพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย ระบบจะส่งคลิปส่งเสริม พัฒนาการให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อการฝึกฝน
 • แจ้งเตือนการฉีดวัคซีน เพื่อให้ได้รับวัคซีนครบตามกําหนด
 • เชื่อมต่อข้อมูลกับโรงเรียนและโรงนยาบาลผ่าน QR Code
ประโยชน์สําหรับโรงเรียน
 • ติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง
 • ลดภาระงานและความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลลงระบบและ ประเมินผลแบบอัตโนมัติ
 • โรงเรียนได้เห็นข้อมูลภาพรวมที่ถูกต้อง ทันสมัย
 • นําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่าง เหมาะสม เช่น หากพบเด็กส่วนใหญ่มีภาวะน้ําหนักเกิน อาจจัดกิจกรรมให้เด็กได้ออกกําลังกายมากขึ้น

คุณสมบัติ

แนวทางการใช้งานการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม KidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ KidDiary School
แนวทางการใช้งานการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม KidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ Kid Diary School 14

Kid Diary เป็นแอปพลิเคชั่นบนสมาร์โฟนทั้งระบบ iOS และ Android ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อมไร้ท่อ พัฒนาการ และโภชนาการ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครอง สามารถติดตาม เฝ้าระวัง กำหนดการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์พร้อมทั้งคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี เนื่องจากโปรแกรมทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยงเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพบแพทย์ และรับการประเมินพร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมรอบด้านตามวัยซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในโปรแกรมนี้จะช่วยให้ แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด Andriod
ดาวน์โหลด Andriod
ดาวน์โหลด iOS
ดาวน์โหลด iOS

ผู้พัฒนาแพล็ตฟอร์ม

ห้องปฎิบัติการวิจัยติดตามสุขภาพและรูปแบบการดำเนินชีวิต (HLM)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2545-47 และ 2219
https://kiddiary.in.th/

คู่มีอระบบลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password

ระบบ Thai School Lunch และ Kid Diary Schoolสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด สพฐ. และ อปท.

หลังจากลงทะเบียนแล้วท่นจะได้รับชื่อ ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ชุดใหม่ ที่สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งในระบU Thai School Lunch และ Kid Diary School โดย ชื่อผู้ใช้งาน (Username) 10 หลักที่ได้จากการลงทะเบียนดังกล่าวจะเป็นรหัสสถานศึกษาที่ได้มาจากระบU DMC หรือ LEC

ระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password นี้ เป็นระบบ
ลงทะเบียนฯ ผ่านเว็บไซต์ (แนะนำให้ใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ ไม่แนะนำให้ลงทะเบียนผ่านมือถือ โดยให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่
https://register.kiddiary.in.th/school

แนวทางการใช้งานการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม KidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ Kid Diary School 15
แนวทางการใช้งานการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม KidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ Kid Diary School 16
แนวทางการใช้งานการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม KidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ Kid Diary School 17
แนวทางการใช้งานการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม KidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ Kid Diary School 18
แนวทางการใช้งานการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม KidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ Kid Diary School 19
แนวทางการใช้งานการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม KidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ Kid Diary School 20

ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียน

FAQ คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

1. ถ้าไม่มีชื่อสถานศึกษาให้ลงทะเบียนกรณีที่เป็นโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สพฐ และอปท ต้องทำอย่างไร

ตอบ กรณีหากสถานศึกษาไม่พบรายชื่อโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อหน่วยงานในสังกัดของท่าน(สฐ. หรือ อปท.) เพื่อเพิ่มชื่อและรหัสสถานศึกษาของท่านเข้าไปในระบU DMC หรือ LEC เพื่อที่จะได้มีข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่

2. อยู่ระหว่างลงทะเบียนแล้วออกจากระบบไปก่อนต้องเข้าไปเริ่มใหม่หรือไม่

ตอบ ให้สถานศึกษาทำการลงทะเบียนขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่

3. ถ้ากรอกข้อมูลผู้ดูแลข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานไม่ถูกต้องจะสามารถให้เข้าไปแก้ได้ไหม

ตอบ ให้สถานศึกษาทำการลงทะเบียนขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ เพื่อให้ส่งข้อมูลผู้ดูแลบัญชีที่ถูกต้องในเอกสารที่จะต้องแนบในระบบต่อไป

4. หน้าลงทะเบียนถึงมีสังกัดให้เลือก 2 สังกัด (สพฐ. และ อปท.) แต่โรงเรียนอยู่สังกัดอื่นจะลงทะเบียนได้หรือไม่

ตอบ ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะสถานศึกษาของหน่วยงาน สพฐ.และ อปท. ก่อน ส่วนสังกัดอื่นๆจะเริ่มเปิดให้ดำเนินการลงทะเบียนในวาระถัดไป

5. ทำไมถึง Upload ไฟล์เอกสารไม่ได้

ตอบ เมื่อลงทะเบียนแล้วท่านจะได้รับบัญชีชื่อผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่านตัวใหม่ ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะมีการสอบถามรหัสชื่อผู้ใช้งานซึ่งเป็นเลข 10 ตัว (ตัวอย่างภาพด้านล่าง) และเลขประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนจึงจะสามารถ Upload เอกสารได้

แนวทางการใช้งานการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม KidDiary เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ชุดใหม่ในนามสถานศึกษาสำหรับการเข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch และ Kid Diary School 21

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีตำแหน่งผู้อำนวยการให้ใครเซนเอกสารได้คะ

ตอบ สามารถให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือผู้มีอำนาจลงนามเซนเอกสารแต่งตั้งได้ค่ะ

7. ดาวน์โหลดเอกสารมาเซนแล้วไม่สามารถส่งกลับเป็นไฟล์แบบ PDF ได้สามารถส่งเป็นรูปภาพได้ไหม

ตอบ เอกสารที่ได้มีการเซนลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถบันทึกภาพในรูปแบบไฟล์นามสกุล jpg หรือ .pdf เพื่อนำส่งเข้าสู่ระบบลงทะเบียนได้ค่ะ เงื่อนไขคือภาพจะต้องชัดเจน สามารถอ่านได้

8. หลังจากได้ SMS ว่าได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทำไมยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้

ตอบ หลังจากที่สถานศึกษาได้ลงทะเบียนและได้ส่งเอกสาร Upload เข้ามาที่ระบบจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วทางทีมงานจะทำการตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน ระบบจะทำการส่ง SMS ยืนยันการเข้าใช้งานระบบทางมือถืออีกครั้ง

ขอบคุณที่มา : Kid Diary

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2565 โดย สพฐ. – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ (kruachieve.com)

บทความก่อนหน้านี้ด่วนที่สุด!! แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือ ก.ค.ศ ว32/2565
บทความถัดไปเปิดองค์ประกอบอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ พร้อมปฏิทินสรรหาและแต่งตั้ง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่