แนะนำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาค
แนะนำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาค

แนะนำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาค ไม่ต้องจัดเก็บสำเนาหลักฐานการบริจาค เข้าดูข้อมูลการรับบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation และระบบ My tax Account

แนะนำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์  e-Donation ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาค
แนะนำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาค

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation คืออะไร

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศล และหน่วยรับบริจาคอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำการบริจาคมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น โดยมี

ช่องทางการรับข้อมูลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

– กรณีรับบริจาคเป็นเงินสด หน่วยรับบริจาคจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
– กรณีรับบริจาคโดยผ่านการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ (QR Code) ธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาคให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์

แนะนำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์  e-Donation ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาค
แนะนำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาค

หน่วยรับบริจาคคือใคร หน่วยรับบริจาค ได้แก่

 สถานศึกษา
 ศาสนสถานทุกศาสนา
 โรงพยาบาลของรัฐ
 องค์การ สถานสาธารณกุศล ที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง ก าหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535
 หน่วยรับบริจาคอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำการบริจาคมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

ขั้นตอนการบริจาคเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ (QR Code) และการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี การบริจาคเงินและแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี มีขั้นตอนดังนี้

1. ประชาชนเลือกใช้ Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้ที่เข้าร่วมโครงการ โดย Download
Mobile Banking Application
2. เข้าสู่ Menu การบริจาคเงินผ่าน QR Code สแกน QR Code ของหน่วยรับบริจาคและใส่จำนวนเงินบริจาค โดย Application จะมีข้อความแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ข้อมูลการบริจาคจะถูกบันทึกในระบบ e-Donation ภายใน 2 วันทำการถัดไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่