แนวปฏิบัติในการจัดทําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา:DMC ปีการศึกษา 2563
แนวปฏิบัติในการจัดทําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา:DMC ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติในการจัดทําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา:DMC ปีการศึกษา 2563

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC

เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec63/ ในการจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ไม่เกินเวลา 16.00 น. พร้อมทั้ง ยืนยันข้อมูลในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

1.1 ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ โดยใช้เลข 13 หลัก เป็น Username ผู้ใช้งาน (สําหรับผู้ใช้งานที่ยัง ไม่เคยลงทะเบียน)

1.2 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และอัพโหลดภาพป้ายหน้าโรงเรียนที่เป็น ปัจจุบัน ที่อยู่ของโรงเรียน ชื่อผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ชั้นเรียนที่เปิดสอน และจํานวนห้องในแต่ละชั้น และข้อมูลอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบันทุกรายการ

1.3 เพิ่มนักเรียนหรือย้ายเข้านักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ทุกคน

1.3.1 นักเรียนที่ย้ายเข้า หากมาแต่ตัวไม่มีเอกสาร ให้ติดตามผู้ปกครองทําการไปแจ้งย้ายออก จากโรงเรียนต้นทางให้เรียบร้อย หรือต้องให้ผู้ปกครองกรอกแบบ พฐ.19 ให้เรียบร้อย ทั้งนี้หากไม่สามารถ หาเอกสารหลักฐาน ยืนยันตัวตนนักเรียนกรณีซ้ำซ้อนในสังกัด สพฐ. ได้ต้องทําการย้ายออก และจะไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด

1.4 การย้ายออกนักเรียน

1.4.1 กรณีที่นักเรียนซ้ําซ้อนภายในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หากนักเรียนมีตัวตนมาเรียนที่โรงเรียน ให้ถ่ายภาพนักเรียนกับครูประจาชั้น ผู้อํานวยการโรงเรียน และแนบเอกสารประจําตัวนักเรียน ดังนี้ สูติบัตร สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวบิดา-มารดา สําเนาบัตรประจําตัว ผู้ปกครอง ในรูปแบบไฟล์ PDF และทาเป็นไฟล์ zip ส่ง 1 คนต่อ 1 ไฟล์ เข้าระบบ DMC หากไม่มีตัวตนอยู่ ในโรงเรียนให้ย้ายออก และถ้าไม่มีการยืนยันตัวตนจะถูกตัดชื่อ ออกจากระบบ

1.4.2 กรณีที่นักเรียนซ้ําซ้อนกับโรงเรียนต่างสังกัด เช่น กศน. เอกชน อบต. เทศบาล ให้ถ่ายภาพ นักเรียน กับครูประจําชั้น ผู้อํานวยการโรงเรียน และแนบเอกสาร ประจําตัวนักเรียน ดังนี้ สูติบัตร สําเนา บัตรประจําตัว ประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวบิดา-มารดา สําเนาบัตรประจําตัว ผู้ปกครอง หรือผลการเรียน ตาม แบบ ปพ.1 ในรูปแบบไฟล์ PDF และทําเป็นไฟล์ zip ส่ง 1 คนต่อ 1 ไฟล์ เข้าระบบ DMC หากไม่มีการ ยืนยันตัวตนจะถูกตัดชื่อออกจากระบบ

1.5 การแก้ไขเลขประจําตัวนักเรียน แก้ไขผ่านเมนู 3.1.7

1.6 การแก้ไขเลขประชาชนนักเรียน ให้ดาวน์โหลดเอกสารการเลขประชาชนนักเรียนในระบบ เพื่อกรอกเอกสาร ถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักเรียน เสร็จแล้วส่งเมลไปที่ bopp.dmc@gmail.com แจ้งว่าขอแก้เลขประชาชนนักเรียน พร้อมชื่อเบอร์โทร ผู้ประสานงานของ โรงเรียน

1.7 เพิ่มนักเรียนติดค่า G สําหรับนักเรียนที่ไม่มีเลขประชาชน 13 หลัก หรือเป็นเด็กต่างด้าว ให้ ทําการเพิ่ม นักเรียนติดค่า G ใน ระบบกําหนดรหัสประจําตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สําหรับ ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้ เว็บไซต์ http://www.gcode.moe.go.th/ โดยการกรอกข้อมูล นักเรียนในระบบให้ครบถ้วน แล้วอัพโหลดเอกสารในระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และทําการอนุมัติ ดังนี้

(1) กรอกแบบฟอร์มข้อมูลทะเบียนรายบุคคล (นักเรียนติด G) (2) หนังสือรับรองการมีตัวตนในพื้นที่จากผู้ใหญ่บ้าน (3) สาเนาบัตรประจาตัวผู้ปกครอง และอื่นๆ 1.8 ปรับปรุงข้อมูลน้ําหนักส่วนสูงนักเรียน (ชั่ง/วัด ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563)

1.9 ปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้ (1) ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) (2) กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (3) กรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้ถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์หากไม่มีให้ใส่ – (4) ข้อมูลความด้อยโอกาสและข้อมูลการเดินทาง

(5) กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา และผู้ปกครองให้ถูกต้อง พร้อมทั้งระบุอาชีพและรายได้ (หากไม่กรอกข้อมูลรายได้ผู้ปกครองจะไม่ได้รับจัดสรรงบนักเรียนยากจน ซึ่งหมายถึงครัวเรือนที่สมาชิก ทั้งหมดมีรายได้ เฉลี่ยต่ํากว่า 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี)

1.10 การคัดกรองนักเรียนพิการ ให้ดําเนินการในระบบโปรแกรม SET ให้ถูกต้อง

1.11 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล ที่เมนูโรงเรียน จํานวนนักเรียนแยกชั้น เพศ หากข้อมูลใดปรากฏสีแดง หมายถึงข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถกดยืนยันข้อมูลได้

1.12 ปุ่มยืนยันข้อมูล จะปรากฏให้สามารถยืนยันข้อมูลได้ ต้นเดือน มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป หากโรงเรียนได้ยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขตเพื่อยกเลิกการยืนยันให้จึงจะสามารถ ดําเนินการแก้ไขได้

2. ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ที่เว็บไซต์ http://bobec.bopp-obec.info โดยดําเนินการตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 16.30 น. ดังนี้

3.1 ปรับปรุงป้าย กับ แผนผังโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบัน

3.2 รายการสิ่งก่อสร้าง ดําเนินการดังนี้

3.2.1 แนบภาพถ่ายปัจจุบันสิ่งก่อสร้างทุกประเภท ที่เคยบันทึกมา

3.2.2 ปรับปรุงแก้ไขสิ่งก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน เช่น การใช้ประโยชน์ สภาพปัจจุบัน

3.2.3 หากมีการต่อเติม ซ่อมแซม รื้อถอน แก้ไขให้ถูกต้อง

3.2.4 เพิ่มสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่ยังไม่มีในระบบ

บทความก่อนหน้านี้กศจ.ชลบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 6 วิชาเอก 62 อัตรา รายงานตัว 15 ก.ค.2563
บทความถัดไปขอเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัครภายใน 15 ก.ค.63
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่