แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และ สถานศึกษา ให้ดําเนินการติดตาม ประเมินผล การควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

กลุ่ม/หน่วย/งาน
๑.นำแบบ ปค. ๕ (ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ) มาติดตามผลการดําเนินงานว่าได้ดําเนินการตามการปรับปรุง การควบคุมภายในหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติตตาม ปค. ๕
๒. นํากิจกรรม/งานในระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเสียงตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วย ตนเอง (แบบ CSA)
๓.เมื่อดําเนินการตามข้อ ๑-๒ เรียบร้อยแล้ว ให้นํากิจกรรม/งาน ที่ผลการดําเนินงานยังไม่ลด ความเสี่ยงลงตามข้อ ๑ และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ ๒ มาหามาตรการ/ แนวทางการปรับปรุง แล้วกําหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ดําเนินการเสร็จแล้วสรุปลงใน แบบ ปค. ๕
๔. จัดส่งแบบ ปค. ๕ และแบบติดตาม ปค. ๕ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

สพป./สพม./สถานศึกษา
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. นําแบบ ปค. ๕ (ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒) มาติดตามผลการดําเนินงานว่าได้ดําเนินการ ตามการปรับปรุงการควบคุมภายในหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแนบติดตาม ปค. ๕
๓. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงใน แบบ ปค. ๔
๔. เมื่อดําเนินการตามข้อ ๑-๓ เรียบร้อยแล้ว ให้นํากิจกรรม/งานที่ผลการดําเนินงานยังไม่ลด ความเสี่ยงลงตามข้อ ๒ และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ ๓ และแบบ ปค.๕ ของกลุ่ม/หน่วย/งาน ที่ส่งมาให้หน่วยงาน โดยให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค.๕
๕. นํากิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.๕ มาสรุปลงในแบบ ปค. ๑
๖. ให้ สพป/สพม. ดําเนินการสรุปความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัดสรุปลงในแบบ ปค.๑
๗. ส่งร่างรายงานแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และแบบติดตาม ปค. ๕ ให้ผู้อํานวยการ หน่วยตรวจสอบภายในของ สพป. และ สพม. สอบทานร่างรายงานดังกล่าว แล้วผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สรุปผลการสอบทานลงในแบบ ปค.๖
๘. เมื่อผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นําแบบรายงานดังกล่าว เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนาม
๙. สพป. สพม. จัดส่งแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ แบบติตตาม ปค.๕ และแบบ ปค.๖ ให้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

** ส่วนสถานศึกษาให้จัดส่งแบบ ปค. ๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
แนวทาง การติดตาม ประเมินผล การควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ขอบคุณที่มา : Facebook ตามฝัน คนบ้านไกล

บทความก่อนหน้านี้โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2563
บทความถัดไปสสวท.นำร่อง 9 โรงเรียนอีสาน ชูการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางการสอนฐานสมรรถนะ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่