ดาวน์โหลด แนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ประจำปีงบประมาณ 2567
ดาวน์โหลด แนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ประจำปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลด แนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ประจำปีงบประมาณ 2567ดาวน์โหลด

แนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเอกสารประกอบการดำเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาส่งเสริม และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศดำเนินการพัฒนา ส่งเสริม และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา
ชั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สู่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับนักเรียน ทั้งรูปแบบ Online และ Offline

แนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ประจำปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลด แนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ประจำปีงบประมาณ 2567

การคัดเลือกผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2567

แนวทางการคัดเลือก

ดาวน์โหลด แนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ประจำปีงบประมาณ 2567
ดาวน์โหลด แนวทางการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER ประจำปีงบประมาณ 2567 3

ประเภทและรางวัล

ประเภทของการคัดเลือกผลงานแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประกอบด้วย 4 ประเภท ดังนี้

1. ประเภท ผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
คุณสมบัติ

 • ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ หรือ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
  คณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐน ที่ผลิตและสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่เผยแพร่ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยี
  ดิจิทัล ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
 • สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกผลงนต้องอยู่ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

2. ประเภท ผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
คุณสมบัติ

 • ครู ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีชั่วโมงในการปฏิบัติการสอนจริง (แนบตารางสอน)
 • สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้นการจัดการเรียนรู้ต้องอยู่ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

3. ประเภท ผู้ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สถานศึกษา
คุณสมบัติ

-สถานศึกษาที่ดำเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

4. ประเภท ผู้ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

ดาวน์โหลดตัวอย่างผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice Obec Content Center ระดับยอดเยี่ยม ปี 2566

**ประเภทผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล https://drive.google.com/drive/folders/1lXAat7jKKrIU-Ihudi5-jPYdKlDaFkAJ

**ประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจทัล https://drive.google.com/drive/folders/1Yv1UEZnTcbZU1YgQXe7q-b_yPZdijztJ

**ประเภทผู้ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล https://drive.google.com/drive/folders/1XY3XNNbPu0g6BRMZ8bYgT4M8moYm96bN

ขอบคุณที่มา : สพฐ. | Facebook สื่อสาร สาระดี สพม.เลย หนองบัวลำภู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่