เอกสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพฯ ที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ ประจำปี 2564
เอกสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพฯ ที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ ประจำปี 2564

เอกสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพฯ ที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ ประจำปี 2564

ในการสมัครเข้าสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 ซึ่งทางสพฐ.ประกาศสอบเเข่งขันครูผู้ช่วย 2564 รับสมัคร 4-10 มิถุนายน 2564 (หนังสือลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564) ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบได้ ได้แก่

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ /ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

* อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนี้ ต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันรับสมัตรวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ คือ วันที่ 10 มิถุนายน 2564รายละเอียดตามรูปภาพประกอบด้านล่าง

เอกสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพฯ ที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ ประจำปี 2564
เอกสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพฯ ที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ ประจำปี 2564
เอกสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพฯ ที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ ประจำปี 2564 6
เอกสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพฯ ที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ ประจำปี 2564 7

สำหรับหลักฐานที่คุรุสภาใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ณ ปัจจุบัน ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ศธ ๕๑๐๒.๑/๐๔๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีดังนี้

๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมายถึง หลักฐานที่ออกให้แก่ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพที่คุรุสภากําหนด และมีสิทธิประกอบวิชาชีพควบคุมได้ตามกฎหมาย โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอายุ ๕ ปี

#หมายเหตุ ปัจจุบันได้มาจากการเรียนหลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรองและสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

๒. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หมายถึง หลักฐานที่ออกให้แก่ผู้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครูโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารสถานศึกษา และเมื่อปฏิบัติการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านการรับรองจากสถานศึกษา ให้นําหลักฐาน การผ่านการรับรองประสบการณ์การสอนจากสถานศึกษาและใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมายื่นคําขอใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูได้ ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๓ โดยใบอนุญาตปฏิบัติการสอน มีอายุ ๒ ปี

#หมายเหตุ ได้มาจากการเข้าสู่กระบวนการเทียบโอน/ทดสอบ/อบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ๙ มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันไม่มีกระบวนการนี้แล้วตั้งต่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ อีกทั้งหลักสูตรทางการศึกษาปรับขึ้นมากกว่า ๙ มาตรฐานแล้ว

๓. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประเภทครู) หมายถึง หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู แต่ไม่มีคุณสมบัติในการขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นการอนุญาตให้เฉพาะบุคคล เฉพาะสถานศึกษาที่ขออนุญาต โดยให้หน่วยงาน ทางการศึกษาหรือสถานศึกษาที่มีความจําเป็นต้องรับผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นผู้ยื่นคําขอ พร้อมชี้แจง เหตุผลความจําเป็น เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อํานวยการสถานศึกษา และมีเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป หนังสืออนุญาตมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา และหากผู้ได้รับอนุญาตมีการประพฤติปฏิบัติตน ฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือลาออก หรือย้ายสถานศึกษา ให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุด

#หมายเหตุ หนังสือนี้ อนุญาตเฉพาะหน่วยงานที่ขอ และสอนเฉพาะหน่วยงานที่ขอ ไม่ได้มีเพื่อใช้ในการสมัครสอบบรรจุหรือสมัครงานเป็นครูที่ไหน เพราะหน่วยงานเป็นผู้ขออนุญาตไม่ใช่บุคคลขอ สิทธิขาดของหนังสือเป็นของหน่วยงาน

เอกสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพฯ ที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ ประจำปี 2564 8
เอกสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพฯ ที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ ประจำปี 2564
เอกสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพฯ ที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ ประจำปี 2564

ขอบคุณที่มา : จุดบริการงานคุรุสภา สพป.นนทบุรี | ณภัค ถิรกุลยศมาดี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่