สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566
สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566

สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566

สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566 8

สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

๑.ยกเลิกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ปรับปรุงการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากเติมออก “ใบอนุญาตประกอบวิซาชีพครู”ฉบับเดียว เป็น “ใบอนุญาตประกอบวิชาขีพศรู” ที่มีการจำแนกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

๒.๑ ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (Provisional Teaching License: P-License) ผู้ที่ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูจะต้องมีคุณสมบัติ มีคุณวุฒิทางปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (โดยยังไม่ต้องมีผลการทตสอบและประเมินสมรรถนะทางวิซาชีพครู) ๒) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด)ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู มีอายุ ๒ ปี นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต
๒.๒ ใบอนุญาตประกอบวิซาชีพครูขั้นต้น (Basic Teaching License : B-License) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นตัน จะต้องมีคุณสมบัติ ๑) มีคุณวุฒิทางปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง ๒) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าหนึ่งปี(ตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด) ๓) ผ่านการทตสอบและประเมินสมรรถนะทางวิซาชีพครู

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิจากต่างประเทศจะต้องขอรับรองคุณวุฒิก่อนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูขั้นต้น

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นดัน มีอายุ ๕ ปี นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

๒.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (Advanced Teaching License : A-License)ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง จะต้องมีคุณสมบัติ ๑) มีโบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ๒) ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพตามที่คุรุสภากำหนด หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(เดิม) และมีวิทยฐานะชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง มีอายุ ๗ ปี นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

๓. ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูสิ้นสุดลงเมือเปลี่ยนเป็น “ใบอนุญาตประกอบวิซาชีพครูชั้นต้น” ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นสิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนเป็น “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง”การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นและชั้นสูง ต้องขอตามกลุ่มวิชาเละสามารถขอรับได้มากกว่าหนึ่งกลุ่มวิชา

๔. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ จะต้องมีคุณสมบัติ ๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นตัน หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ๒) มีความรู้และประสบการณ์ตามที่คุรุสภากำหนด

๕. คำธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู ใบอนุญาตประกอบวิซาชีพครูขั้นต้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ใบอนุญาตประกอบวิซาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ฉบับละ ๕๐๐ บาท

๖. การต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภท ต้องดำเนินการต่ออายุภายใน ๑๘๐ วันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ พร้อมเอกสารหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ ๒๐๐ บาท กรณียื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตล่าข้าหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ให้ขี้แจงเหตุผลและชำระค่ดำเนินการต่ออายุล่าช้เตือนละสองร้อยบาทแต่ไม่เกินสองพันบาทนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ไบอนุญาตหมดอายุถึงวันที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต (ระยะเวลานับได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนนับเป็นหนึ่งเตือน และต้องดำเนินการต่ออายุใบอนญาตจนกว่าใบอนุญาตจะมีอายุใช้ได้)ฃ

๗. การขอให้ออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถยื่นคำร้องต่อเลขาธิการคุรุสภาใน ๓ กรณี ๑) สมัครสอบและจะหมดระยะเวลาการรับสมัคร ๒) เรียกตัวบรรจุแต่งตั้งที่ต้องมีใบอนุญาตในวันที่บรรจุแต่งตั้ง ๓) ต่อสัญญาจ้าง ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนฉบับละหนึ่งพันบาท

๘. การแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน ให้ยื่นคำขอและหลักฐาน พร้อมชำระค่ธรรมเนียมครั้งละหนึ่งร้อยบาท

๙. ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการทุกประเภท คุรุสภาจะไม่คืนเงินให้ผู้ยื่นคำขอหรือคำร้องทุกกรณี

บทเฉพาะกาล
๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เทียบเท่า “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น” (ข้อ ๓๕)

๒.ใบอนุญาตประกอบวิซาชีพครูประกอบกับมีวิทยฐานะชำนาญการขึ้นไป เทียบเท่า”ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูขั้นสูง” (ข้อ ๓๕)

๓. คำขอที่ยื่นก่อนข้อบังคับนี้ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ ๓๖)

๔. การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ให้ยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด ดังนี้ (ข้อ ๓๗)

(๑) สำเร็จการศึกษาปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา ที่คุรุสภารับรองและเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือผู้ใด้สิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิซาชีพครู หรือผู้ใด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนข้อบังคับนี้

(๒) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ

(๓) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและผ่านการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบหนึ่งปีต่อเนื่อง ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

(๔) ปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภาและเป็นคุณวุฒิที่ เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒

(2) ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลาก รทางการศึกษาอื่น อยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ และยังมิได้รับใบอนุญาตประกอบวิซาชีพครูและหรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามตำแหน่งที่ประกอบวิชาชีพ

๕. การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูขั้นตัน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่คุรุสภารับรองและเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๕ ให้ยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในวิซาเอก (ข้อ ๓๘)

๖. ให้คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ให้แก่ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ และยังมิได้รับใบอนุญาตตามตำแหน่งที่ประกอบวิชาชีพ (ข้อ๓๙)

๗. ผู้มีสิทธิตามมาตรา ๘๔ และ ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ ประสงค์ขอให้ออกใบอนุญาตนับแต่วันที่มีสิทธิสามารถกระทำได้ โตยถือเป็นกรณีดำเนินการล่าช้าทั้งนี้ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการให้เป็นไปตามหลักกณณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ (ข้อ ๔๐)

สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566 9
สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566 10
สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566 11

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (Provisional Teaching License: P-License) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566 12

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น(Basic Teaching License: B-License) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566 13

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (Advanced Teaching License : A-License) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566 14

ขอบคุณที่มา :: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่