ดาวน์โหลดไฟล์ สรุปกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ร่างหลักสูตรแกนกลางฯ ได้ง่ายๆ ในหน้าเดียว
ดาวน์โหลดไฟล์ สรุปกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ร่างหลักสูตรแกนกลางฯ ได้ง่ายๆ ในหน้าเดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ สรุปกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ร่างหลักสูตรแกนกลางฯ ได้ง่ายๆ ในหน้าเดียว

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์สรุป กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ร่างหลักสูตรแกนกลางฯ ได้ง่ายๆ ในหน้าเดียว จากเว็บไซต์ CBE Thailand ซึ่งนำเสนอความคืบหน้าการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้คุณครูได้ทำความเข้าใจได้ดังนี้ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ สรุปกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ร่างหลักสูตรแกนกลางฯ ได้ง่ายๆ ในหน้าเดียว
ดาวน์โหลดไฟล์ สรุปกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ร่างหลักสูตรแกนกลางฯ ได้ง่ายๆ ในหน้าเดียว

1. วิสัยทัศน์  :

ผู้เรียนมีสมรรถนะหลัก ความรู้ ทักษะและเจตคติ เพื่อการเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

2.หลักการ :

เป็นหลักสูตรที่…
1. มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัย
2. มีความเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะในการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
3. มีการจัดสภาพแวดล้อมและเส้นทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
5. มุ่งใช้การประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน

3. จุดมุ่งหมาย

1. รู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์และความเครียด ปัญหาและภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุล และมีสุขภาวะและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
2. มีทักษะการคิดขั้นสูงอย่างมีคุณธรรม มีความสามารถในการน าและก ากับการเรียนรู้ของตนเองอย่างมีเป้าหมาย
3. สื่อสารอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. จัดระบบและกระบวนการท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีความเป็นผู้ประกอบการภาวะผู้น า และจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่มีความซับซ้อน
5. ปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
6. เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและจักรวาล เข้าถึงและรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. อยู่อย่างพอเพียง
5. มีจิตสาธารณะ

5. สมรรถนะหลัก 6 ด้าน

1. การจัดการตนเอง
2. การคิดขั้นสูง
3. การสื่อสาร
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) และโครงสร้างเวลาเรียน เวลาเรียนทั้งหมดไม่เกิน 800 ชม./ปี

ดาวน์โหลดไฟล์ สรุปกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ร่างหลักสูตรแกนกลางฯ ได้ง่ายๆ ในหน้าเดียว 4

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2  (ป.4-6) และโครงสร้างเวลาเรียน เวลาเรียนทั้งหมดไม่เกิน 900 ชม./ปี

ดาวน์โหลดไฟล์ สรุปกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ร่างหลักสูตรแกนกลางฯ ได้ง่ายๆ ในหน้าเดียว 5

8. แนวทางการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้

1. การจัดการเรียนรู้ ใช้สมรรถนะหลักมาเป็นองค์ประกอบในการเรียนรู้
2. การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. การตัดสินผลการเรียน เป็นตัดสินผลการเรียนซึ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนตามระดับ ระดับต้น ก าลังพัฒนา สามารถ และเหนือความคาดหวัง
4. รายงานผลการพัฒนาสและการเลื่อนชั้น รายงานผลระหว่างชั้นปีและเมื่อจบช่วงชั้น
6. การจบการศึกษา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และผลการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างน้อย 2 สมรรถนะ อยู่ในระดับ “สามารถ” ขึ้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : cbethailand.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่