ลิงก์สถาบันที่ได้รับการรับรอง หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร
ลิงก์สถาบันที่ได้รับการรับรอง หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร

ลิงก์สถาบันที่ได้รับการรับรอง หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน) https://www.rmutt.ac.th/
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (180 คน) http://teched.rmutp.ac.th/new/?p=25293
3) มหาวิทยาลัยนครพนม (180 คน) https://www.npu.ac.th/
4) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน) https://www.mcu.ac.th/
5) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ครูจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 180 คน และครูจากโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านผู้ประกอบวิชาชีพครูระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัย 120 คน) https://edu.stou.ac.th/
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (180 คน) https://www.kpru.ac.th/
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน) https://www.chandra.ac.th/
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (90 คน) https://www.cpru.ac.th/
9) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (180 คน) http://orasis.crru.ac.th/gds_crru/admission
10) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน) https://www.cmru.ac.th/
11) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน) https://www.facebook.com/EducationDRU/
12) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน) https://www.npru.ac.th/index.php
13) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (180 คน) https://www.facebook.com/pagenrru/
14) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน) https://www.facebook.com/nstru.pr/
15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน) http://www.nsru.ac.th/
16) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน) https://www.bsru.ac.th/
17) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (180 คน) https://www.facebook.com/PhranakhonRajabhatUniversity/
18) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (90 คน) https://www.facebook.com/aruuniversity/
19) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน) https://www.facebook.com/edupsru22/
20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน) https://www.pbru.ac.th/pbru/
21) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (180 คน) https://www.reru.ac.th/2020/
22) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (180 คน) https://reg.rru.ac.th/main/index.php
23) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน) https://www.lpru.ac.th/
24) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (150 คน) www.lru.ac.th
25) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน) http://www.vru.ac.th/
26) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน) http://www.sskru.ac.th/2020/
27) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (180 คน) https://www.snru.ac.th/
28) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (180 คน) https://www.skru.ac.th/th/
29) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (120 คน) https://sru.ac.th/
30) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (180 คน) https://www.srru.ac.th/home
31) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน) https://www.facebook.com/chombueng.mcru/
32) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน) https://www.udru.ac.th/
33) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (180 คน) https://www.facebook.com/UbonRatchathaniRajabhatUniversity/
34) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน) https://www.facebook.com/umtpoly/
35) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (60 คน) https://www.facebook.com/ChaoprayaUniversity.NakhonSawan/
36) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน) https://www.sju.ac.th/
37) มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน) http://www.tapee.ac.th/
38) มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน) http://www.thonburi-u.ac.th/
39) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (150 คน) https://www.dpu.ac.th/
40) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน) https://m.facebook.com/story.php story_fbid=1179258965810744&id=164290003974317
41) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (60 คน) https://www.ptu.ac.th/ หรือ https://th-th.facebook.com/pathumthani.u/
42) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน) https://www2.plu.ac.th/
43) มหาวิทยาลัยฟาฎอนี (150 คน) http://www.ftu.ac.th/2019/index.php/th/
44) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน) https://www.neu.ac.th/welcome.php
45) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน) http://www.rpu.ac.th/
46) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (150 คน) https://www.vu.ac.th/
47) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน) https://www.facebook.com/GD.CIHU/
48) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน) https://www.sct.ac.th/main
49) วิทยาลัยเชียงราย (180 คน) http://www.crc.ac.th/th
50) วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน) http://www.nmc.ac.th/2018/index.php
51) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน) https://www.stic.ac.th/
52) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน) https://www.cas.ac.th/
53) วิทยาลัยสันตพล (180 คน) http://www.stu.ac.th/
54) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน) http://www.bpi.ac.th/index.php/th/
55) สถาบันอาศรมศิลป์ (180 คน) https://www.arsomsilp.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/arsomsilp/

คำถามยอดฮิต…

1. ทำไมไม่มีมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยนี้?ตอบ : เพราะมหาวิทยาลัยที่ถามถึง ไม่ได้ขอรับรองหลักสูตรนี้

2. ป.บัณฑิต ปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วใช่หรือไม่?

3. ป.บัณฑิต จะปิดแล้วใช่หรือไม่?

4. ไหนว่าจะปิด ป.บัณฑิตแล้วตั้งแต่ปีนั้นปีนี้ ทำไมยังมีอยู่ ?

ตอบ ข้อ 2-4 คุรุสภาไม่เคยมีประกาศเรื่องดังกล่าวแม้แต่ครั้งเดียว จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่มีประกาศเรื่องดังกล่าว

5. รับสมัครเมื่อไร?

6. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

7. ต้องมีระยะเวลาสอนหรือไม่? กี่ปี?

8. ไม่ได้เป็นครูสมัครได้หรือไม่?

ตอบ : เป็นอำนาจของสถาบันที่ได้รับการรับรองกำหนด

ข้อ 5-8 เลือกสถาบันที่ต้องการ เข้าลิงก์ที่ทำให้ด้านบน เพื่อไปดูรายละเอียดของสถาบันนั้น ๆ ต่อไป

9. ธุรการโรงเรียน, ครูศูนย์เด็กเล็ก , ครูจ้าง ที่ทำสัญญาจ้างกับโครงการต่าง ๆ ของเอกชน ฯลฯ ใช้สิทธิบุคคลทั่วไปในการสมัคร ถ้าสถาบันเปิดให้สมัคร

10. ส่วนใหญ่ของบุคคลที่สมัคร คือ ผู้ที่โรงเรียนขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ประกาศรับรองหลักสูตรของคุรุสภา คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มาของข้อมูล และติดตามได้ที่เพจ : Facebook รอบรู้วิชาชีพครู

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ รับใบประกาศทางอีเมล์ โดยโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
บทความถัดไปเชิญเข้าร่วม เสวนาออนไลน์ฟรีพร้อมรับเกียรติบัตร หัวข้อ How To เปลี่ยน “เปลี่ยนห้องเรียนอย่างไร ภายใต้สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง”
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่