วิธีการสมัครสอบ ก.พ. แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563
วิธีการสมัครสอบ ก.พ. แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563

วิธีการสมัครสอบ ก.พ.ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563

วิธีการสมัคร สอบ ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านคู่มือแนะนำการสมัครสอบโดยละเอียด และปฏิบัติตามที่ได้แนะนำไว้ทุกขั้นตอน

เว็บรับสมัครคลิกที่นี่ (http://job2.ocsc.go.th)

วิธีการสมัครสอบ ก.พ.ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563
วิธีการสมัครสอบ ก.พ.ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 7

**ผู้ที่สอบผ่านและได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. แล้วยังคงใช้ได้ต่อไป ไม่ต้องสมัครสอบใหม่

**คะแนนสอบภาค ก. ไม่ได้นำมารวมกับคะแนนในภาค ข. และภาค ค. ดังนั้น ผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว จึงไม่ต้องสมัครใหม่เพื่อสอบให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น

1. ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (Paper & Pencil) และได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (e-Exam) ได้

2. ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (e-Exam) และได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 (Paper & Pencil) ได้

3. ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้วจะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้

ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 รอบสอบ เท่านั้น และต้องชำระเงินภายในวัน เวลา ที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงินหากเกินเวลาที่กำหนดระบบจะยกเลิกการจองรอบสอบโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการสมัครสอบ

วิธีการสมัครสอบ ก.พ. แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563

ขั้นตอนการสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 (แบบ Paper & Pencil และ แบบ e-Exam) ” หัวข้อย่อย “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แบบ e-Exam (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท)”

2. เลือกรอบสอบ สถานที่สอบ และกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ กรอกข้อมูลในใบสมัครสอบ เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ กรณีที่นั่งสอบในรอบสอบที่ประสงค์จะเลือก เต็มตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ หากไม่สามารถเลือกรอบสอบใด ๆ ได้เนื่องจาก ที่นั่งสอบเต็มทุกรอบสอบแล้ว ผู้สนใจสมัครสอบอาจตรวจสอบรอบสอบที่ว่างได้อีก เมื่อมีผู้ไม่ชำระเงินภายในวัน เวลาที่กำหนด สำหรับผู้ที่สมัครสอบแล้วไม่ชำระเงินภายในวัน เวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกการจองรอบสอบโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ที่นั่งสอบในรอบสอบนั้น ๆ ว่างเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจรายอื่นสมัครสอบได้โดยผู้สนใจสมัครสอบ อาจตรวจสอบรอบสอบที่ว่างได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และสามารถกรอกใบสมัครสอบได้ในเวลา 08.30 น.ของทุกวัน จนถึงวันปิดรับสมัครสอบ หรือ จนกว่าที่นั่งสอบเต็มทุกรอบสอบ

วิธีการสมัครสอบ ก.พ.ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 8

พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินต่อไป หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ก็ได้ในขั้นตอนนี้ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถแก้ไขเลขประจำตัวประชาชน และรอบสอบได้

หมายเหตุ หากระบบไม่ขึ้นให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แสดงว่าท่านอาจจะสมัครไม่ได้ให้ท่านตรวจสอบโดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” หากสถานะมีเครื่องหมาย / ที่หัวข้อสมัครสอบ แสดงว่าท่านสมัครสอบแล้ว ให้ท่านคลิกที่ แบบฟอร์มการชำระเงิน จะปรากฏแบบฟอร์มการชำระเงินให้พิมพ์เพื่อนำไปชำระเงินต่อไป

วิธีการสมัครสอบ ก.พ.ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 9

ขั้นตอนการชำระเงิน

ผู้สมัครสอบ สามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 3 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านเคาน์เตอร์ ผ่าน ATM หรือ ผ่าน NETBANK ตามวัน เวลา ที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน โดยดำเนินการตามขั้นตอนตามคู่มือการชำระเงิน
กรณีชำระเงินผ่าน NETBANK ต้องชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์รับสมัครสอบ http://job2.ocsc.go.th เท่านั้น ไม่สามารถชำระเงินผ่าน Mobile Application / Internet Banking ของธนาคารกรุงไทยโดยตรงได้เมื่อชำระเงินแล้วให้ผู้สมัครสอบ ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินว่าเข้าบัญชีเงินฝาก “สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” หรือไม่ หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งให้ธนาคารแก้ไขทันที(หากแก้ไขภายหลังอาจจะไม่ได้รอบสอบตามที่ต้องการ กรณีที่ธนาคารดำเนินการถูกต้องแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้)

วิธีการสมัครสอบ ก.พ.ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 10

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว 1 วัน ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการ ดังนี้
1. ให้เข้าเว็บไซต์ที่หัวข้อ “รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ Paper & Pencil และ แบบ e-Exam) ” เลือก “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แบบ e-Exam (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท)” และเลือก “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ”
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าจอ คลิก “ค้นหา”
3. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล รอบสอบ และมีเครื่องหมาย / หน้าหัวข้อที่ท่านดำเนินการแล้ว หรือเครื่องหมาย × หน้าหัวข้อที่ท่านยังไม่ดำเนินการ การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อมีเครื่องหมาย / ทุกหัวข้อ

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

1. ให้เข้าเว็บไซต์ที่หัวข้อ “รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ Paper & Pencil และ แบบ e-Exam) ” เลือก “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แบบ e-Exam (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท)” และเลือก “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ คลิก “ค้นหา”
3. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล รอบสอบที่สมัครสอบ คลิก“ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”
4. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน หมายเหตุในบัตรประจำตัวสอบ ให้ครบถ้วน
5. หากระบบขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบว่ากรอกเลขประจำตัวประชาชนถูกต้องหรือไม่ หรือให้คลิกที่หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” อีกครั้ง

**หากผู้สมัครสอบท่านใดไม่ทราบว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ คลิก “ค้นหา” เมื่อเข้าไปแล้วจะปรากฏข้อมูลการสมัครสอบของท่าน ซึ่งการสมัครสอบที่สมบูรณ์
ต้องมีเครื่องหมาย / หน้าข้อความ “ชำระเงิน”
หากพบว่ามีเครื่องหมาย X หน้าข้อความใดให้ดำเนินการ ดังนี้
– พบเครื่องหมาย X ที่หน้าข้อความ “ชำระเงิน” ให้คลิกที่เมนู“แบบฟอร์มการชำระเงิน” หรือ “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มและนำไปชำระเงิน หรือ กรณีเลือก “ชำระเงินผ่าน NETBANK” ต้องชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์รับสมัครสอบ http://job2.ocsc.go.th เท่านั้นไม่สามารถชำระเงินผ่าน Mobile Application / Internet Banking ของธนาคารกรุงไทยโดยตรงได้
– การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบจะดำเนินการได้เมื่อสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้วโดยให้คลิกที่“ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ข้อคำถามหรือปัญหาที่มักจะสอบถามประจำ

ข้อ 1 ถาม คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประสงค์จะสมัครสอบมีอะไรบ้าง ?
ตอบ 1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท และไม่ได้ยืนยันการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (Paper & Pencil)
2. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือ ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ.

ข้อ 2 ถาม จะสมัครสอบได้คนละกี่รอบสอบ ?
ตอบ ได้คนละ 1 รอบสอบ

ข้อ 3 ถาม ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ไม่ Update จะทำอย่างไร ?
ตอบ กด “CTRL + F5”เพื่อ Update ข้อมูลหน้าเว็บไซต์และควรใช้ Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุดกรณีไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ควรเปลี่ยน Browser ในการเข้าอินเทอร์เน็ต และลองเข้าใหม่อีกครั้งโดยควรใช้ Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด

ข้อ 4 ถาม ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้จะทำอย่างไร ?
ตอบ หากระบบไม่ขึ้นให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แสดงว่าท่านอาจจะสมัครไม่ได้ ให้ท่านตรวจสอบโดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย ตรวจสอบสถานะของผู้สมัครสอบ

ข้อ 5 ถาม สมัครไปแล้วต้องการแก้ไขรอบสอบ ได้หรือไม่ ?
ตอบ แก้ไขไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ

ข้อ 6 ถาม หากสมัครสอบแล้ว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ระบบขึ้นข้อความ “ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ” จะทำอย่างไร ?
ตอบ ตรวจสอบดูว่าถึงกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ หรือไม่ ถ้าถึงกำหนดแล้วให้ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบอีกครั้งหนึ่ง

ข้อ 7 ถาม หากกรอก ชื่อ – นามสกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ผิด เช่น วัน เดือน ปีเกิด สาขาวิชา สถาบันการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม หรือที่อยู่ จะแก้ไขอย่างไร ?
ตอบ ผู้ที่กรอกชื่อ– นามสกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ในใบสมัครผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สามารถเข้าสอบได้เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. จะยึดเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก ที่ตรงตามใบสมัครเป็นหลัก

ข้อ 8 ถาม หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ ?
ตอบ ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข แต่ในวันสอบข้อเขียนจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนด้วย

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่โทร. 0 2257 7159 กด 1 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8711, 8713, 8714, 8716 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ที่มา : สำนักงาน ก.พ. | ประกาศสอบ.คอม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่