ตัวอย่าง ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
ตัวอย่าง ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ตัวอย่าง ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

การจัดทำไฟล์เอกสาร ด้านที่ 2 ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของผู้เรียน ต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ คลิปวิดีทัศน์การสอน และต้องพิจารณาว่า ผลงานนั้นสะท้อนจุดประสงค์การเรียนรู้มากน้อยขนาดไหน ซึ่งสามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ และพิจารณา 4 ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ ทั้งหมด 20 ประเด็น โดยวิเคราะห์วางแผนไว้ล่วงหน้าในแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนมอบหมายให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

ตัวอย่าง ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
ตัวอย่าง ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง 4

ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ
2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ

ตัวนี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน(cross-fuhctiohal skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง การทดลองปฏิบัติการนำเสนอความคิด
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากรการจัดการทีมทำงาน
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ชับช้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลายการแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ

ตัวอย่าง ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
ตัวอย่าง ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง 5

ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัฟธ์ที่เกิดขึ้นจาการจัดการเรียนรู้ของครู

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน
4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รีบการพัฒนาทักษะฟื้นฐาน(Basic skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิดหรือการปฏิบัติ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน

ตัวอย่าง ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
ตัวอย่าง ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง 6

ขอบคุณที่มา :: ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอบรมออนไลน์ Metaverse กับการศึกษาไปด้วยกันได้หรือไม่? วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00-12.00 น. มีเกียรติบัตรฟรี จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ มจพ.
บทความถัดไปแจกไฟล์ ผลงานทางวิชาการที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยดร.ประวัติ สุทธิประภา ผอ.โรงเรียนหอวัง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่