ศธ.ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ศธ.ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ศธ.ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย และจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร
 6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
ศธ.ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ศธ.ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 7

สรุป 7 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

 • สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา และป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น
 • ปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
 • ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา

 • ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • ส่งเสริมพหุปัญญาโดยเน้น Active Learning, STEM และ Coding ฯลฯ และกระบวนการส่งต่อในระดับที่สูงขึ้น
 • พัฒนาการเรียนรู้และการวัดผล ประเมินผลฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับอนาคต
 • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนา Sot Power
 • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการฟื้นฟูภาวะถดถอย
 • พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้น่าสนใจและทันสมัย
 • ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย

 • พัฒนาระบบข้อมูลตารสนเทศรายบุคคลเพื่อติดตาม ส่งต่อและแก้ปัญหาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน
 • ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษา
 • พัฒนาข้อมูลและทางเลือกให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายพิเศษและกลุ่มเปราะบาง
 • ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและการศึกษาทางเลือกอื่นๆ
 • พัฒนาระบU Credit Bank ทั้งในหน่วยงานที่จัดการศึกษา และการเชื่อมโยงในภาพรวม

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 • พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกรูปแบบ และทุกระบบ โดยให้เชื่อมโยงกับระบบ Credit Bank
 • ผลิตและพัฒนากำลังคงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณวุฒิอ้างอิงอาเชียน
 • จัดตั้งศูนย์ Start Up และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 • พัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานด้านทักษะเกษตรที่ทันสมัย

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร

 • ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการประเมินวิทยฐานะ โดยระบบ DPA
 • ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนด้านทคโนโลยีดจทัสตามกรอบระดับสมรรถนะดัจทล
 • พัฒนาความพร้อมด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัดกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ส่งเสริมการวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลพัฒนาขีดความสามารถของครู และบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกอนาคต
 • ส่งเสริม สนับสนุนการทดสอบสมรรถะครู และบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
 • แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริหารภาครัฐยุคดิจิทัล

 • ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ด้วยนวัดกรรมและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน
 • พัฒนาประสิทธิภาพเครือข่าย ICT ให้เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
 • เสริมสร้างคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม และปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ

7. การขับเคลื่อนกฎหมายทางการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ

 • ดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คำนึงถึงชาติ ศาสนา ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม กีฬา ความปลอดภัย ความมีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ศธ.ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ศธ.ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 8
ศธ.ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ศธ.ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 9
ศธ.ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ศธ.ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 10
ศธ.ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ศธ.ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 11
ศธ.ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ศธ.ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12

ขอบคุณที่มา :: กระทรวงศึกษาธิการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่