ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569)
ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569)

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569)

สพฐ.แจ้งสถานศึกษาจัดทำแผนชั้นเรียน 5 ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ครูอาชีพดอทคอม ขอเชิญชวนคุณครูผู้ดูแลระบบมาทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) การจัด ทำ แผนชั้นเรียนรายปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 18

ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

https://classroomplan.bopp-obec.info/login.php

ชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปีฯ

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 19

จำนวนห้องเรียนในระบบแผนชั้นเรียนไม่ตรงกับ DMCทำอย่างไร ?

ตอบ แผนชั้นเรียนจะประมวลผลจำนวนห้องเรียนจากจำนวนนักเรียนตามเกณฑ์นักเรียนต่อห้อง (คู่มือหน้า 4)ฉะนั้นอาจไม่ตรงกับระบบ DMC ทั้งนี้ให้ยึดตามที่ระบบประมวลผลได้

หมายเหตุ แผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ 5 ปี ให้ดำเนินการจัดทำในปีการศึกษา 2565 เพียงครั้งเดียว แผนชั้นเรียนรายปี ให้ดำเนินการจัดทำภายในเดือนพ.ย. ของทุกปี

แผนชั้นเรียนเต็มรูป มีจำนวนกี่ห้องเรียนดูอย่างไร ?

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 20

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล “เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569)”

  1. เลือกเมนู “กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียน” ที่แถบเมนูซ้ายมือ
ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 21

2.เลือก “จัดการข้อมูลเขตพื้นที่บริการ” หากต้องการ แก้ไข/เพิ่ม/ลบ ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 22

2.1 กรณี ต้องการ แก้ไขข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ที่มีอยู่เดิม ให้กด”ลบ”ของเดิม แล้วจึงเพิ่มข้อมูลที่ถูกต้องเข้าไปใหม่

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 23

2.2 กรณี ต้องการ เพิ่มเขตพื้นที่บริกา ให้กรอกข้อมูล หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “เพิ่ม”

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 24

2.3 กรณี ต้องการ เพิ่มเขตพื้นที่บริการทั้งจังหวัด ให้ใส่เครื่องหมาย ที่ช่อง “เขตบริการจังหวัด จากนั้นกรอกชื่อจังหวัดและกดปุ่ม “เพิ่ม”

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 25

2.4 กรณี ต้องการ เพิ่มนอกเขตพื้นที่บริการ ให้ใส่เครื่องหมาย ที่ช่อง “นอกเขตบริการ” และกดปุ่ม “เพิ่ม”

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 26

การเพิ่มนอกเขตพื้นที่บริการ ให้กำหนดไว้บรรทัดสุดท้ายเท่านั้น
หากเพิ่มนอกเขตพื้นที่บริการแล้ว จะไม่สามารถเพิ่มเขตพื้นที่บริการได้อีก
ทั้งนี้ ถ้าจะเพิ่มเขตพื้นที่บริการ ต้องลบนอกเขตพื้นที่บริการออกก่อน

3. กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนในพื้นที่บริการที่จะเข้าเรียน โดยกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 27

4.เลือกปีการศึกษาที่ต้องการเพิ่มข้อมูล *** ทั้งนี้ต้องทำให้ครบทุกปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2565 – 2569)

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 28

5.กรอกข้อมูลเป้าหมายจำนวนนักเรียนในพื้นที่บริการที่จะเข้าเรียน และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 29

6.บันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม “ประมวลผลและยืนยันข้อมูล”

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 30

เมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว หากต้องการยกเลิกให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาของท่น

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 31

ขั้นตอนการดาวน์โหลด “รายงานผลการจัดทำแผนชั้นเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

  1. เลือกเมนู “รายงานข้อมูล” ที่แถบเมนูซ้ายมือ
  2. เลือกเมนู “แผนชั้นเรียนเต็มรูป” หรือ “แผนชั้นเรียนรายปี ” ที่ท่านต้องการแสดงผล
ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 32

3.กดปุ่ม “ส่งออกข้อมูล” เพื่อ Export แผนชั้นเรียนเต็มรูป ในรูปแบบ Excel

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 33

4.กดปุ่ม “ส่งออกข้อมูล” เพื่อ Export แผนชั้นเรียนรายปี ในรูปแบบ Excel

ทำความเข้าใจกับแผนชั้นเรียน และขั้นตอนการกรอกข้อมูล เป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) 34

หมายเหตุ การแจ้งเตือน “มีการแก้ไขแผนชั้นเรียนรายปี” หมายถึง มีการแก้ไข ปรับ/ลดจำนวนนักเรียนในแผนชั้นเรียนรายปี
หลังจากได้บันทึกแผนชั้นเต็มรูปเรียบร้อยแล้ว

รับชมบันทึกการถ่ายทอดสดย้อนหลัง “การประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนฯ” ทาง Youtube ช่อง OBEC Channel

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนฯ” ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซค์ สพฐ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง Line Group “งานแผนชั้นเรียน (เฉพาะ จนท.เขตพื้นที่)” QR Code Line Group บนเว็บไซต์ สนผ.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขอบคุณที่มา : สนผ.สพฐ (bopp.go.th)

บทความก่อนหน้านี้เรียนรู้ เจาะลึก เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย พร้อมแชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย จาก Starfish Labz
บทความถัดไปดาวน์โหลดไฟล์ รวมไฟล์ประเมินครูผู้ช่วย เกณฑ์ล่าสุด ไฟล์แก้ไขได้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่