ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี

ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี เผยแพร่ใน คุรุสภาวิทยาจารย์ (ปีที่ 4 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม – สิงหาคม 2566)

ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 คนที่ 2 ระบบ DPA (คนแรกของ สพฐ.) ในการประเมนผลการพฒนางานตามขอตกลง pa รวมผลการอนมตวทยฐานะเชยวชาญ ของสำนกงาน กคศ

เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ” เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จินตนา ยังจีน*

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ”

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 34 คน เป็นเวลา 40 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยประกอบด้วย หลักสูตรรายวิซาเพิ่มเติม “รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ประเด็นสนทนากลุ่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และแบบประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ความสำคัญและความจำเป็น

ของการพัฒนาหลักสูตร หลักการ จุดหมายของรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา

แนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผล และแผนการจัด

การเรียนรู้ จำนวน 9 แผน 2) ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องราวหอยขาว

ในท้องถิ่นท่าชนะ รู้จักบริบทท้องถิ่นท่าชนะ ทำให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญ วิถีชีวิตของหอยขาว และ

บ่มเพาะการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากหอยขาวให้ยั่งยืน และ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 PA

ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี
ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 13
ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 14
ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 15
ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 16
ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี
ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 17
ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 18
ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 19
ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 20
ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 21
ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 22
ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 23
ตัวอย่างผลงานครูเชี่ยวชาญ สพฐ. ว9/2564 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "รักษ์หอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โดยนางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี 24

ที่มา : เพจครูสายบัว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่