ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียน โดย ผอ.นุศรา ประสงค์ยิ่ง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียน โดย ผอ.นุศรา ประสงค์ยิ่ง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียน โดย ผอ.นุศรา ประสงค์ยิ่ง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอตัวอย่าง และขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียน ตัวอย่างแผนการจัดชั้นเรียน 2565 รายปี และตัวอย่างแผนชั้นเรียน 5 ปี ตามเกณฑ์การจัดชั้นเรียน สพฐ 2565 สังกัด สพฐ ตามคู่มือการจัดทําแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี โดย ผอ.นุศรา ประสงค์ยิ่ง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ดังนี้

ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียน โดย ผอ.นุศรา ประสงค์ยิ่ง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียน โดย ผอ.นุศรา ประสงค์ยิ่ง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

แผนผังขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียน

ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียน โดย ผอ.นุศรา ประสงค์ยิ่ง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

การกำหนดชั้นเรียน

ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียน โดย ผอ.นุศรา ประสงค์ยิ่ง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย 9
  • ชั้นก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 รับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติ จาก กศจ. เท่านั้น) อนุบาล 2 รับเด็กอายุ 4 ปีบริบูรณ์
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือ จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียน
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียน

การกำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียน

ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียน โดย ผอ.นุศรา ประสงค์ยิ่ง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย 10

1. ชั้นก่อนประถมศึกษา

กำหนดเป้าหมาขจำนวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 หรืออนุบาล 2 ได้จากการจัดทำสำมะโนประชากรของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา และการคาคคะเนจากนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนได้จาก “อนุบาล 3 (เดิม)” การจัดทำสำมะโนประชากรของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา และการคาดคะเนจากนักเรีขนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี

3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กำหนดเป้าหมายจำนวนนักรียนได้จาก “ป.6 เดิม” (สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส) การสำรวจประชากรวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ และ /หรือการคาดคะเนจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปื

4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนได้จาก “ม.3 เดิม” และการคาดคะเนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนาขนของทุกปี

ขนาดและรูปแบบของแผนชั้นเรียนเต็มรูป

ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียน โดย ผอ.นุศรา ประสงค์ยิ่ง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย 11

ขนาดและรูปแบบของแผนชั้นเรียนเต็มรูป จะแสดงในรูปของจำนวนห้องเรียน โดยจำนวนห้องของชั้นเรียนในแต่ละระดับ จะกำหนดให้มีจำนวนห้องเท่ากัน

สถานศึกษาเปิดสอนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เขียนเป็นรูป อ.2-0.3 / ป.1-ป.2-ป.3 // ป.4-ป.5-ป.6 // ม.1-ม.2-ม.3

ตัวอย่าง ห้องเรียน 1-1 / 2-2-2 // 2-2-2 /1/ 2-2-2 (20 ห้อง)

นักเรียน 30-30 / 80-80-80 /1 80-80-80 /1 80-80-80 (780 คน)

ตัวอย่าง แผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569)

ให้ดำเนินการจัดทำในปีการศึกษา 2565 เพียงครั้งเดียว

ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียน โดย ผอ.นุศรา ประสงค์ยิ่ง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย 12

ตัวอย่าง แผนชั้นเรียนรายปี

ให้ดำเนินการจัดทำภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียน โดย ผอ.นุศรา ประสงค์ยิ่ง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย 13
ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียน โดย ผอ.นุศรา ประสงค์ยิ่ง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียน โดย ผอ.นุศรา ประสงค์ยิ่ง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย 14

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณที่มา : สนผ.สพฐ (bopp.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่