เช็คที่นี่!! ระบบตรวจสอบวุฒิออนไลน์ ก.พ. หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำระบบตรวจสอบวุฒิออนไลน์ หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ. การรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. ตามนัยมาตรา 8 (10) และมาตรา 13 (11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551

เช็คที่นี่!! ระบบตรวจสอบวุฒิออนไลน์ ก.พ. หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.
เช็คที่นี่!! ระบบตรวจสอบวุฒิออนไลน์ ก.พ. หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางราชการได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ ก.พ. กำหนด มาปฏิบัติราชการ และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ที่สถาบันการศึกษาได้จัดทำขึ้น และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วหมายถึง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ แต่มิได้รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิที่ได้รับ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้

ระบบการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เป็นการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีหลักสูตรใดบ้างที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยข้อมูลในระบบฯ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
1. การรับรองคุณวุฒิในประเทศ
2. การรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ

เช็คที่นี่!! ระบบตรวจสอบวุฒิออนไลน์ ก.พ. หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.

การรับรองคุณวุฒิในประเทศ

ก.พ. รับรองคุณวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาของราชการหรือเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย และหลักสูตรการศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา – ปริญญาเอก) ได้รับการตรวจสอบหรือพิจารณาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ
ก.พ. รับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาจากหน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้ ดังนี้

ประเทศซึ่งรัฐบาลมีหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับการศึกษา สถาบันการศึกษานั้นๆ ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าว

ประเทศซึ่งรัฐบาลไม่มีหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา สถาบันการศึกษานั้น ๆ ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร (Non Profit Organization) ที่ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาหรือองค์กรวิชาชีพ
ที่ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะมาตรฐานวิชาชีพ

ขอบคุณที่มา :: สำนักงาน ก.พ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่