คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน ลองอ่านดูนะคะ อาจจะตรงกับกรณีของท่าน เอกสารนี้แอดมินทำการแปลงไฟล์จากภาพ เป็นข้อความให้สามารถอ่านได้ชัดเจนขึ้น อาจผิดพลาดในตัวเลขบางส่วน สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แอดมินรวบรวมไว้ไปอ่านได้อีกทางหนึ่งครับ

ถาม

๑. กรณีผู้ดํารงตําแหน่งครูนําผลการประเมินตามว ๒๑/๒๕๖๐ มาใช้ในการยื่นคําขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ในช่วง ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

กรณีข้าราชการครู ประสงค์ยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๒๑/๒๕๖๐ ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะสามารถนํามานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคําขอตามหลักเกณฑ์และ วิธีการใหม่ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ได้หรือไม่

ตอบ

ผู้ดํารงตําแหน่งครูที่ประสงค์ยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถนําผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๒๑/๒๕๖๐ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปีการศึกษา ปีการศึกษาใดก็ได้ที่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน ๒ ปีการศึกษา มานับรวมกับ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงรอบแรก (๑ ต.ค.๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน วิทยฐานะได้

ถาม

๒. สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.๒) ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓ มาแล้ว หลักเกณฑ์ PA เริ่มใช้บังคับ (๑ ต.ค ๒๕๖๔ ) ครูต้องทิ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( วฐ. ๒) ตามหลักเกณฑ์ว ๒๑/๒๕๖๐ แล้วเริ่มเก็บ ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ PA ใช่หรือไม่ ?

ตอบ

ครูสามารถนําผลงาน วฐ. ๒ ทั้ง ๒ ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ มาแล้ว มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ได้ โดยให้ถือว่าผลงาน วฐ. ๒ ทั้ง ๒ ปีการศึกษา เป็นผลการพัฒนา งานตามข้อตกลง จํานวน ๒ รอบการประเมิน

ถาม

๓. สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดํารงตําแหน่งครู เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีวุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาตรงกับวุฒิปริญญาตรี จะสามารถยื่นคําขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ ได้หรือไม่ ?

ตอบ

หลักเกณฑ์ PA กําหนดให้ครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตาม หลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ สามารถยื่นคําขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมได้ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนั้น กรณีนี้เมื่อครูมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถยื่นคําขอมีวิทยฐานะ ครู ชํานาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว๑๗/๒๕๕๒ ได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ถาม

๔. ดํารงตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ใช้สิทธิ์ในการยื่นคําขอเลื่อนเป็น วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามที่กําหนด ไว้ในหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ ไปแล้ว แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยไม่ได้เก็บผลงาน วฐ. ๒ ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ ไว้ หลักเกณฑ์ PA ใช้บังคับ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔) ถ้าจะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ PA จะต้องดําเนินการอย่างไร และมีคุณสมบัติข้อใดบ้าง ?

ตอบ

หากจะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดไว้ในหมวด ๓ โดยต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นคําขอ ดังนี้

๑) ต้องมีวิทยฐานะครูชํานาญการ และได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในตําแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า

๒) มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน โดยต้องมีผล การประเมินในแต่ละรอบที่นํามาเสนอขอ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐

๓) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปีต้อง ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่า ภาคทัณฑ์

ถาม

๕. บรรจุเป็นครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ดํารงตําแหน่งครู เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ไม่มีวุฒิ ปริญญาโท จะมี คุณสมบัติครบและสามารถยื่นคําขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ แต่หลักเกณฑ์ PA กําหนดให้ยื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมได้ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าจะขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการต้องทําอย่างไร ?

ตอบ

ในการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ให้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์ PA หมวดที่ ๕ ข้อ ๓.๒ โดยการยื่นคําขอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เสนอหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๑ ตามแบบ ก.ค.ศ. ๓ หรือ แบบ ก.ค.ศ. ๓/๑ แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านเกณฑ์ หรือ รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตําแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒) ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ ที่ผ่านเกณฑ์ จํานวน ๒ ปีการศึกษา โดยนําเสนอในรูปแบบไฟล์ PDF

๒) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ที่ผ่านเกณฑ์

๓) แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึก การสอน ในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดทําขึ้นและนําไปใช้สอนจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๑ ไฟล์

๔) ไฟล์วีดิทัศน์ จํานวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย

(๔.๑) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จํานวน ๑ ไฟล์

(๔.๒) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัด การ เรียนรู้ตามข้อ ๓) จํานวน ๑ ไฟล์

๕) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลัง จากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จํานวนไม่เกิน ๓ ไฟล์

ถาม

๖. เดิมดํารงตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ต่อมาได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สามารถยื่นคําขอ มีวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ ได้หรือไม่ และสามารถยืนได้เมื่อใด ?

ตอบ

ตามหลักเกณฑ์ PA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้สามารถยื่นคําขอ พร้อมเอกสารหลักฐานถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการ หรือสํานักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ หลังจากหลักเกณฑ์ PA ใช้บังคับ ดังนั้น สามารถยื่นคําขอมีวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯว ๑๗/๒๕๕๒ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยสามารถยื่นคําขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ถาม

๗. เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหม่ มีผลบังคับใช้ (๑ ต.ค. ๖๔) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ที่ดํารงตําแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ ตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา จะต้องจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา ใช่หรือไม่ ?

ตอบ

ใช่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ดํารงตําแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา ต้องจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหม่ มีผลบังคับใช้ (๑ ต.ค. ๖๔) เพื่อใช้เป็น องค์ประกอบหนึ่งในการเลื่อนเงินเดือน การประเมินคงวิทยฐานะ (ตามมาตรา ๕๕) และใช้เป็นคุณสมบัติ ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยการประเมินใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน

ถาม

๘. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ ประสงค์ จะยื่นคําขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่ง และวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหม่ จะต้องดําเนินการอย่างไร ?

ตอบ

ต้องได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติผลการประเมินคําขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน จึงจะสามารถยื่นคําขอครั้งใหม่ ต่อสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แล้วแต่กรณี ได้ตลอดปี ปีละ ๑ ครั้งพร้อม หลักฐานในรูปแบบไฟล์วิดีทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์ PDF จํานวน ๑ ชุด เพื่อให้ผู้รับผิดชอบนําข้อมูล เข้าสู่ ระบบ DPA

ถาม

๙. ผู้ยื่นคําขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะต้องส่งผลงานทางวิชาการด้วย ผลงานวิชาการนั้นจําเป็น จะต้องเป็นผลงานวิจัยใช่หรือไม่ ?

ตอบ

๑) ผู้ยื่นคําขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ผลงานที่เสนอขอในด้านที่ ๓ ผลงาน ทางวิชาการ เป็นผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (จะเป็นผลงานวิจัยการจัดการ เรียนรู้หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ก็ได้ ให้เลือก ๑ รายการ)

๒) ผู้ยื่นคําขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ผลงานที่เสนอขอ ในด้านที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาหรือนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา (จะ เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาหรือนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาก็ได้ ให้เลือก ๑ รายการ)

๓) ผู้ยื่นคําขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผลงานที่เสนอขอในด้านที่ ๓ ผลงาน ทางวิชาการ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาหรือนวัตกรรมในการนิเทศการศึกษา (จะเป็น ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาหรือนวัตกรรมในการนิเทศการศึกษาก็ได้ ให้เลือก ๓ รายการ)

๔) ผู้ยื่นคําขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สําหรับตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผลงานที่เสนอขอ ในด้านที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาหรือนวัตกรรม การบริหารและการจัดการศึกษา (จะเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา หรือนวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษาก็ได้ ให้เลือก ๑ รายการ)

ถาม

๑๐. ผู้ที่ดํารงตําแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไม่เคยขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตาม ว ๒๑/๒๕๖๐ มาก่อน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ประสงค์จะยื่น คําขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จะต้องยื่นคําขอภายในวันใด ?

ตอบ

ต้องยื่นคําขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ถาม

๑๑. ผู้ที่ตํารงตําแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๒๑/๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ประสงค์จะยื่นคําขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯว ๒๑/๒๕๖๐ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน จะต้องยื่นคําขอภายในวันใด ?

ตอบ

ต้องยื่นคําขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๒๑/๒๕๖๐ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ถาม

๑๒. ผู้ดํารงตําแหน่งครู ยื่นคําขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ หรือ ว ๒๑/๒๕๖๐ แต่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ จะต้องดําเนินการอย่างไร ?

ตอบ

๑) คําขอเดิมให้ดําเนินการจนแล้วเสร็จ
๒) หากประสงค์จะขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหม่ ให้แจ้งขอยกเลิกคําขอเดิม
๓) การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครั้งต่อไปให้ยื่นขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหม่

ช่องทางส่งคำถาม เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่

ช่องทางส่งคำถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่ตามลิงค์นี้ http://feedback.otepc.go.th

คำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่

และดูรายละเอียด ถาม – ตอบ เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่ตามลิงค์นี้ http://discuss.otepc.go.th

คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน
คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ ว9/2564 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (เกณฑ์ PA) ช่วงเปลี่ยนผ่าน

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : Supervisor SPM5

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่