เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2566
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2566

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2566

เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เผยแพร่เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยมีเอกสารจำนวน 28 หน้า ประกอบด้วย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2566
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2566
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2566
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ราคา 130,000 บาท 
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ราคา 350,000 บาท 
 3. ตู้สําหรับติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame) ราคา 740,000 บาท 
 4. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สําหรับตู้ Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame แบบที่ 1 ราคา 220,000 บาท 
 5. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สําหรับตู้ Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame แบบที่ 2 ราคา 550,000 บาท 
 6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 20,000 บาท 
 7. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 24,000 บาท 
 8. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 32,000 บาท
 9. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน ราคา 20,000 บาท
 10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล ราคา 24,000 บาท 
 11. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน * ราคา 19,000 บาท 
 12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * ราคา 24,000 บาท
 13. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ราคา 10,000 บาท 
 14. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 ราคา 23,000 บาท 
 15. อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS ราคา 35,000 บาท 
 16. อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ราคา 570,000 บาท 
 17. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File บน Cloud แบบที่ 1 ราคา 8,000 บาทต่อเดือน 
 18. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File บน Cloud แบบที่ 2 ราคา 13,000 บาทต่อเดือน
 19. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File บน Cloud แบบที่ 3 ราคา 18,000 บาทต่อเดือน
 20. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 ราคา 50,000 บาท
 21. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 ราคา 400,000 บาท 
 22. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 ราคา 850,000 บาท
 23. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 ราคา 240,000 บาท
 24. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 ราคา 1,000,000 บาท 
 25. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1 ราคา 430,000 บาท 
 26. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 ราคา 1,400,000 บาท
 27. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ราคา 570,000 บาท
 28. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) ราคา 350,000 บาท 
 29. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) ราคา 18,000 บาท 
 30. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) ราคา 22,000 บาท
 31. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) ราคา 130,000 บาท
 32. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 2,400 บาท
 33. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 ราคา 4,200 บาท
 34. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ราคา 13,000 บาท
 35. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ราคา 110,000 บาท
 36. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ราคา 4,000 บาท 
 37. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 ราคา 21,000 บาท
 38. อุปกรณ์คน้ หาเส้นทางเครือข่าย (Router) ราคา 44,000 บาท
 39. อุปกรณ์กระจายการทํางานสําหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) ราคา 200,000 บาท 
 40. อุปกรณ์กระจายการทํางานสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer)ราคา 210,000 บาท
 41. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ราคา 24,000 บาท 
 42. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ราคา 26,000 บาท 
 43. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,100 บาท 
 44. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 8,000 บาท
 45. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคา 3,300 บาท
 46. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท
 47. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) ราคา 15,000 บาท 
 48. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) ราคา 11,000 บาท 
 49. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) ราคา 27,000 บาท 
 50. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 53,000 บาท 
 51. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท
 52. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ราคา 10,000 บาท 
 53. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 16,000 บาท
 54. เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ราคา 40,000 บาท 
 55. เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) ราคา 13,000 บาท 
 56. สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ราคา 16,000 บาท 
 57. สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 ราคา 27,000 บาท 
 58. สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 ราคา 33,000 บาท
 59. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) ราคา 700 บาท
 60. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 3,300 บาท 
 61. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 4,500 บาท
 62. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
 63. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,700 บาท 
 64. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 11,000 บาท 
 65. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ราคา 32,000 บาท 
 66. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ราคา 270,000 บาท 
 67. ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack สําหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 42U ราคา 40,000 บาทต่อเดือน 
 68. ค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ราคา 7,500 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) 
 69. ค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 2 ราคา 22,000 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) 
 70. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 4,200 บาทต่อชุด
 71. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สําหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 37,000 บาทต่อชุด 
 72. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน แบบที่ 1 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 16,000 บาท ต่อชุด 
 73. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 11,000 บาท ต่อชุด 
 74. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 4,500 บาท ต่อชุด
 75. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 บาทต่อปี (สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง)

คำค้น : ราคากลาง คอมพิวเตอร์ ict 2566, เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ ศ 2566, กระทรวงไอซีที ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2566, ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2566, เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ ศ 2566, ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2566 กรมบัญชีกลาง, ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2566 ล่าสุด, ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2566

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2566 ดาวน์โหลดได้ที่ :: เอกสารแนบ

ที่มา :: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่