ขั้นตอนการตรวจเยี่ยม Online สำหรับสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดย สมศ.
ขั้นตอนการตรวจเยี่ยม Online สำหรับสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดย สมศ.

ขั้นตอนการตรวจเยี่ยม Online สำหรับสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดย สมศ.

สมศ. กำหนดแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะต่อเนื่องกัน ดังนี้

ระยะที่1 การประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR ก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ซึ่งรายงานจะส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากรายงาน SAR และเอกสารประกอบที่แนบมากับ SAR เท่านั้น

เกณฑ์การประเมิน SAR จะแยกเป็นรายมาตรฐานตามการประกันคุณภาพภายใน และสรุปผลการประเมินและวิเคราะห์ SAR มีระดับคุณภาพ 3 ระดับ ตามรายมาตรฐาน คือ ดี พอใช้ และปรับปรุง

ระยะที่2 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหรือการตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตรวจเยี่ยมออนไลน์) เมื่อสถานศึกษาได้รับผลการประเมิน SAR ในระยะที่ 1 อย่างเป็นทางการจาก สมศ. แล้ว และต้องการให้มีการตรวจเยี่ยม สถานศึกษาสามารถร้องขอโดยส่งคำร้องผ่านคณะผู้ประเมินภายนอกมายัง สมศ. (ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจ)

ขั้นตอนการตรวจเยี่ยม Online สำหรับสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดย สมศ.
ขั้นตอนการตรวจเยี่ยม Online สำหรับสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดย สมศ.

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จะเป็นการตรวจเยี่ยมแบบ Online เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการตรวจเยี่ยม Online จะใช้ในกรณีที่ผู้ประเมินภายนอกไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้เนื่องจากสถานการณ์จำเป็นต่างๆ โดยสถานศึกษาต้องมีความพร้อมรับการประเมิน Online

เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สมศ. จึงได้ปรับรูปแบบการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป็นการตรวจเยี่ยมแบบ Online แทน สำหรับสถานศึกษาได้รับรายงานผลการประเมินจากการวิเคราะห์ SAR แล้ว หากต้องการให้ สมศ. ทำการตรวจเยี่ยม Online สามารถดำเนินการได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สถานศึกษาส่งคำร้อง ผ่านคณะผู้ประเมินภายนอก
2. คณะผู้ประเมินจัดทำกำหนดการการตรวจเยี่ยม Online
3. สถานศึกษาเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม Online
4. คณะผู้ประเมินดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ Online
5. คณะผู้ประเมินจัดส่งรายงานการประเมิน
6. สมศ. เผยแพร่รายงานผลการประเมิน

เป็นการพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ของการประกันคุณภาพภายใน โดยพิจารณาผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาตามประเด็นของ สมศ. ตามเกณฑ์การประเมินจากการตรวจเยี่ยม และตัดสินระดับคุณภาพ 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่