แนะนำขั้นตอนวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการตรวจขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
แนะนำขั้นตอนวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการตรวจขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

แนะนำขั้นตอนวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการตรวจขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน (ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล)

พร้อมดาวน์โหลดคู่มือการรับการตรวจขั้นที่ 5 เพื่อให้ผู้ที่จะขอรับการตรวจ ขั้นที่ 5 ได้ดําเนินการตามขั้นตอน และนําไปใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ขอบคุณที่มาข้อมูลโดย ครูวีระชัย จันทร์สุข

เว็บไซต์ ครูอาชีพดอทตอม ขอแนะนำขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ขั้นที่ 5 สำหรับท่านที่กำลังวางแผนในการขอรับการตรวจ ขั้นที่ 5 สามารถศึกษาเป็นแนวทางได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การปฏิบัติการก่อนที่จะขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ

1.1 เมื่อผู้บังคับบัญชาที่ได้ผ่านการฝึกอบรมขั้นที่ 4 (A.T.C.) มาแล้ว ให้นําความรู้และทักษะที่ ได้รับจากการฝึกอบรม ไปดําเนินการในกองลูกเสือของตน เป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุด การฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

1.2 เมื่อครบเวลา 4 เดือนแล้ว และผู้บังคับบัญชานั้นรู้สึกตัวว่าพร้อมที่จะได้รับการตรวจขั้นที่ 5 ได้แล้ว ให้เสนอรายงานตามลําดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ขอให้กรรมการผู้ทรง คุณวุฒิมาตรวจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแนบหลักฐานคือ แบบ ลส.13 และวุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรมขั้น ความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

1.3 การเสนอรายงานขอให้มีการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จะต้องดําเนินการ ภายในกําหนดเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

2. การเตรียมการเพื่อรับการตรวจ

2.1 ต้องฝึกอบรมลูกเสือในกองของตนไว้ให้พร้อม

2.2 เตรียมงานด้านธุรการไว้ให้เรียบร้อย เช่น เอกสารหลักฐาน ใบสําคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

2.3 เตรียมสนามฝึก อุปกรณ์การฝึกอบรม เสาธงประชุมกอง หีบอุปกรณ์ ไม้พลอง ไม้ง่าม เชือก รอก ไม้ทูนศีรษะ เชือกกระโดด ลูกบอล ฯลฯ

2.4 เตรียมฝึกระเบียบแถว การสวนสนาม (สําหรับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ) การประชุมนายหมู่ (เตรียมพร้อมที่จะสาธิตให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินด้วย)

3. คุณสมบัติของผู้รับการตรวจ

3.1 บุคคลนั้นต้องผ่านการฝึกอบรม ขั้นที่ 1, 2, 3 และ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน และไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

3.2 เป็นบุคคลที่มีกองลูกเสือเป็นของตนเอง หากมีลูกเสือจํานวน 2 หมู่ขึ้นไป ต้องขอจัดตั้งกอง ลูกเสือ ในโรงเรียนของตนเอง หรือไปช่วยฝึกลูกเสือในกองลูกเสืออื่นเป็นประจํา ในกรณีที่ไม่สามารถตั้ง กองลูกเสือได้ หรือโรงเรียนไม่มีการจัดกิจกรรมลูกเสือในประเภทที่ไปเข้ารับการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) มา หรือผู้มีหน้าที่ควบคุมกองลูกเสือตามสังกัด

3.3 เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางลูกเสืออยู่ในปัจจุบัน โดยมีใบแต่งตั้งให้มีตําแหน่งทางลูกเสือตามแบบ ลส.3 เป็นหลักฐาน (ต้องมีตําแหน่งอยู่ในกองลูกเสือที่จะขอรับการตรวจขั้นที่ 5)

4. การขอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ

4.1 นําเสนอให้ผู้บังคับบัญชา ทําหนังสือในนามของโรงเรียน ถึงผู้อํานวยการลูกเสืออําเภอ (นําเสนอผ่านผู้อํานวยการโรงเรียน ที่ผู้อํานวยการลูกเสืออําเภอคัดเลือกให้ทําหน้าที่เลขาธิการ คณะกรรมการลูกเสืออําเภอ) ผู้อํานวยการลูกเสืออําเภอ ทําหนังสือถึงผู้อํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่ การศึกษา (ปฏิบัติราชการแทน ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด) ขอให้ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจขั้นที่ 5 เป็นการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนถึงวันให้ไปทําการตรวจ ในหนังสือนั้นให้ระบุไว้ด้วยว่า พร้อมที่จะให้ ไป ตรวจในวันใด หรือช่วงเวลาใด

4.2 ผู้อํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานนัดหมายกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการ แต่งตั้งแล้ว คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ให้เป็นผู้ไปทําการตรวจตามวันหรือช่วงเวลาที่มีผู้ขอมา (ในการนี้ จะนัดวันที่จะไปดําเนินการตรวจที่แน่นอน)

5. ลําดับขั้นตอนการตรวจ มีดังต่อไปนี้

1. งานด้านธุรการของกอง

1.1 ทะเบียนลูกเสือ ได้จัดทําไว้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่

1.2 หลักฐานการสอบไล่หรือสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ได้ทําไว้เรียบร้อยเพียงไร

1.3 หลักฐานการเงิน การบัญชี บัญชีทรัพย์สินของกองลูกเสือ ได้จัดทําไว้เรียบร้อยอย่างไร

1.4 สมุดบันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีหรือไม่ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบกัน อย่างไร ตลอดจนการประชุมนายหมู่มีหรือไม่ และเรียบร้อยเพียงไร

1.5 สมุดบันทึกการประชุมกองของผู้บังคับบัญชามีครบทุกคนหรือไม่ ประชุมกอง มาแล้วไม่น้อยกว่า 16 ครั้ง เป็นอย่างน้อย

1.6 สมุดหมายเหตุรายวันของกองได้จัดทําขึ้นหรือไม่ และเรียบร้อยเป็นปัจจุบันเพียงใด

1.7 สมุดประวัติของกองลูกเสือ ได้จัดทําขึ้นหรือไม่ และเรียบร้อยเป็นปัจจุบันเพียงใด โดย ให้มีประวัติของกองลูกเสือนั้นไว้ว่า กองลูกเสือกองนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อไร ใครเป็นผู้กํากับคนแรก ใครเป็นรอง ผู้กํากับ มีจํานวนลูกเสือครั้งแรกกี่คน ปัจจุบันเป็นอย่างไร

1.8 เอกสารที่จําเป็นต้องนําเสนอให้ตรวจ ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ ลส.3 ใบอนุญาตตั้งกอง ลูกเสือ ลส.12 ใบอนุญาตตั้งกลุ่มลูกเสือ ลส.11 , ใบแต่งตั้งผู้กํากับและรองผู้กํากับลูกเสือ ลส.13 และ ใบเสร็จรับเงิน ลูกเสือ ลส.19

1.9 งานสารบรรณของกอง การเก็บเรื่องต่างๆ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแผนหรือไม่

2. งานด้านวิชาการ

2.1 ให้ผู้รับการตรวจ ขั้นที่ 5 สาธิตการฝึกอบรมลูกเสือตามประเภทลูกเสือที่ขอรับการตรวจให้ ผู้ตรวจดู 1 ครั้ง โดยเริ่มจากพิธีเปิดประชุมกอง จนถึงพิธีปิดประชุมกอง ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 60 นาที

ในการสาธิตการฝึกอบรมนี้ ผู้ตรวจจะต้องตรวจดูอย่างละเอียดว่า ผู้รับการตรวจปฏิบัติถูกต้องตาม ขั้นตอนที่บันทึกในแผนการประชุมกองหรือไม่ อย่างไร

2.2 สมุดสะสม (เฉพาะลูกเสือสํารอง) ตรวจสมุดสะสมของกองลูกเสือสํารองอย่างน้อย หมู่ละ 1 เล่ม

2.3 การสวนสนาม (เฉพาะลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ) ตรวจดูความถูกต้องของ การจัดขบวนสวนสนาม เครื่องแบบ ระเบียบวินัย การสั่งแถว ความสง่าผ่าเผย เป็นอย่างไร

2.4 การฝึกระเบียบแถว (เฉพาะลูกเสือสํารอง)

2.5 การสาธิตการประชุมนายหมู่ (เฉพาะลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ) ปฏิบัติได้ ถูกต้องหรือไม่เพียงไร การสวนสนามและการประชุมนายหมู่ ให้ใช้เวลาปฏิบัติให้ดูอย่างน้อย กิจกรรมละ 15 นาที

3. การสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ จะดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจ ขั้นที่ 5 อย่างน้อยคนละ 10 ข้อ

6. การรายงานผลการตรวจ ขั้นที่ 5

เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิไปตรวจขั้นที่ 5 ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือคนใดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผล การตรวจเสนอผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ไปตรวจพิจารณา และเสนอผลการตรวจ ขึ้นไปตามลําดับขั้น จนถึงเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่ออนุมัติ

ดาวน์โหลดคู่มือการรับการตรวจ ขั้นที่ 5

ดาวน์โหลดคู่มือการรับการตรวจขั้นที่ 5
ดาวน์โหลดคู่มือการรับการตรวจ ขั้นที่ 5

คู่มือการรับการตรวจ ขั้นที่ 5

ปกคู่มือการตรวจ ขั้นที่ 5

แหล่งอ้างอิง

– เอกสารการนิเทศทางไกล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีที่ 1 ฉบับที่ กันยายน พ.ศ. 2549 โดย ขจรเกียรติ เครือประดับ ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

– คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, สํานักงาน คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, พ.ศ.2540

ขอบคุณที่มา รวบรวมโดย.. ครูวีระชัย จันทร์สุข http://www.scout.in.th เผยแพร่โดย ครูนพดล อินทร์ลับ ประธานรุ่น 83/2554 A.T.C. จังหวัดสุโขทัย | scoutshare | เล่มคู่มือโดย ครูศรายุทธ ปั้นคุ้ม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่