หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

151
0

การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero

การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

School Health Hero (Health and Educational Reintegrating Operation) หรือ ระบบ HERO คือ ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ เพื่อเฝ้าระวัง เรียนรู้ ดูแล รับการปรึกษา และส่งต่อเพื่อดูแลนักเรียนที่เสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และทักษะสังคมบนระบบดิจิทัล

เครื่องมือ 95 คือเครื่องมือสังกตอาการเพื่อเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม อารมรมณ์ และ ทักษะสังคม เด็กนักเรียนอายุ 6 – 15 ปีเครื่องมือ 9S Plus เป็นการประเมินความเสี่ยงใน 3 กลุ่มอาการที่เด็กนักเรียนอาจมีปัญหาได้แก่กลุ่มพฤติกรรม (ได้แก่ ซนเกินไป ใจลอย รอคอยไม่ได้) กลุ่มอารมณ์ (ได้แก่ เครียดหงุดหงิดง่าย ท้อแท้เบื่อหน่าย ไม่อยากไปโรงเรียน) กลุ่มทักษะสังคม (ได้แก่ ถูกเพื่อนแกล้ง แกล้งเพื่อน ไม่มีเพื่อน) แต่ละกลุ่มอาการจะประกอบด้วยคำถามจริง/เท็จ 3 ข้อรวม 9 ข้อหากเด็กไม่มีความเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ชัดเจนครูจะต้องทำแบบสังเกตอาการ 9 ข้อนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงทุกคน 9S PlUs เป็นช่องทางพิเศษ (Red Flag) สำหรับการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาหรือสภาวะที่ต้องการดูแลทันทีโดยไม่ต้องผ่านการเฝ้าระวัง 9S

โดยนักเรียนที่สามารถใช้ 9S Plus ได้แก่

  • นักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง หรือเครื่องมืออื่นใด และพบความเสี่ยง
  • นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมที่ครูเห็นชัดเจน

Red Flag ได้แก่

  • เด็กมีความเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม/อารมณ์/สังคม หรือจาการประเมินอื่นๆ
  • เด็กมีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น / เสี่ยงด้านเพศ/สารเสพติด/ติดเกม ปัญหาแร่งด่วนอื่นๆ
การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

แบบประเมิน SDQ

แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (The Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ) คือเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตในเด็กของกรมสุขภาพจิต แบบทดสอบ SDQ ประกอบด้วยคำถาม 25 ข้อ ซึ่งใช้ประเมินพฤติกรรมด้านบวกและลบของเด็ก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ พฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง เกเร ความสัมพันธ์กับเพื่อน และสัมพันธภาพทางสังคม ในการทำแบบทดสอบ SDQ ครูจะต้องตอบคำถามให้ครบทั้ง 25 ข้อ จากนั้นระบบจะประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านให้โยอัตนมัติ และจะประเมินผล ความเสี่ยงโดยรวมให้อีกด้วย

สุขภาพจิตนักเรียนคือ สภาพชีวิตที่เป็นสุข มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ มีทัศนคติที่ดีต่อครอบครัว สังคม บุคคลอื่น มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะต้องพบได้อย่างเหมาะสมตามวัยตลอดจนสามารถปรับตัวดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนคือ กระบวนการที่ให้การส่งเสริม ป้องกัน และดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ ที่สามารถสังเกตและประเมินศักยภาพหรือปัญหาของนักเรียนได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ช่วยให้สามารถเข้าถึงนักเรียนได้ง่าย

การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 9

เริ่มต้นการใช้งาน School Health Hero

การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 10

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ผลการดำเนินงาน School Health Hero

การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 11
การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 12

ติดตามรับชมย้อนหลัง

การเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน Mental Health Crisis in School Setting”

  • พิธีเปิด และมอบนโยบาย โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. https://www.youtube.com/watch?v=RoUN8xHZ0s8
  • การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพจิตนักเรียน โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. https://www.youtube.com/watch?v=BMPVHy6N5Mg&feature=youtu.be
  • การเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน โดย พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผอ.กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต https://www.youtube.com/watch?v=TNIqAFqFKWc
  • การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ https://www.youtube.com/watch?v=Tymkeye00Y0

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การศึกษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อนำไปประยุกต์ให้ใช้ได้จริง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล
บทความถัดไปดาวน์โหลด แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตของนักเรียน ด้วยการ แนะแนว และ School Health Hero โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่