การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ
การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ

การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ

การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน วpa ต้องสอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ คุณครูที่กำลังเตรียมประเมินวิทยฐานะ ต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ นำไปจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน ไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ และตรงตามตัวชี้วัดทั้ง 8 ตัวชี้วัดตามด้านที่ 1 ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการนั้นเรียน ผลลัพธ์การเรียน รู้ ของผู้เรียน ว. pa และจัดทำไฟล์ผลลัพธ์ผู้เรียน pa ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด นะครับ

  • วิทยฐานะครูชำนาญการ เน้น การแก้ไขปัญหา
  • วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เน้น ริเริ่มพัฒนา
  • วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ เน้น คิดค้นและปรับเปลี่ยน

ซึ่งต้องทำความเข้าใจในเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติให้ถี่ถ้วน แล้วจะสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอมีหรือขอเลื่อน
และนำแผนนั้นไปทดลองสอน แล้วนำมาปรับจนได้แผนที่เหมาะสม สอนได้จริงและเป็นธรรมชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนพิจารณาจากอะไร วpa นำเสนอโดย เพจ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง ดังนี้ครับ

การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ
การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ

ด้านที่ 1 ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการนั้นเรียน

ตัวชี้วัดที่ 1ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนเข้าใจบทเรียน

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน

วิทยฐานะชำนาญการ
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนรับรู้และเข้าใจบทเรียน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4) แสดงให้เห็นถึงการรเริ่มออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ๆ ในบทเรียน

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดคันวิธีการใหม่ๆ ในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ๆ ในบทเรียนอย่างชัดเจน

สำหรับข้อ 5 ให้แสดงผลไว้ในบันทึกหลักการสอน

วิทยูฐานะชำนาญการ
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
5) แสดงให้เห็นถึงการเริ่มออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ๆ ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียนที่ส่งผลต่อผู้เรียน

การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ
การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ

2) มีการเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่

3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ

วิทยฐานะชำนาญการ
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4) แสดงให้เห็นถึงการเริ่มใช้วิธีการใหม่ๆ ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดคันวิธีการใหม่ๆ ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโบงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่อย่างชัดเจน

สำหรับข้อ 5) ให้แสดงผลไว้ในบันทึกหลักการสอน

วิทยฐานะชำนาญการ
5 แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัฟธิ์ที่ดีต่อผู้เรียน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
5 แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้นรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
5 แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่

การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนูรู้

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัยสภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ

วิทยฐานะชำนาญการ
4 แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการให้ผู้เรียนสร้างความรู้นรือประสบการณ์ใหม่

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4) แสดงให้เห็นถึงการเริ่มใช้วิธีการใหม่ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดคันวิธีการใหม่ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน

สำหรับข้อ 5) ให้แสดงผลไว้ในบันทึกหลักการสอน

วิทยฐานะชำนาญการ
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้นรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียน

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัย สภาพและพัฒนาการของผู้เรียน
3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบายข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น

วิทยฐานะชำนาญการ
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4) แสดงให้เห็นถึงการรเริ่มใช้วิธีการใหม่ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างชัดเจน

สำหรับข้อ 5) ให้แสดงผลไว้ในบันทึกหลักการสอน

วิทยฐานะชำนาญการ
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัฟธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

วิทยูฐานะชำนาญการพิเศษ
5 แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุ้นให้เผู้เรียนเกิดแรงจงใจในการเรียนรู้

การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ 12

ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ

วิหยฐานะชำนาญการ
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4) แสดงให้เห็นถึงการรเริ่มใช้วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดคันวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจน

สำหรับข้อ 5 ให้แสดงผลไว้ในบันทึกหลังการสอน

วิทยฐานะชำนาญการ
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน

การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ 13

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับการสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้

2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โตยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถามแบบทตสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ

3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผู้เรียน

วิทยฐานะชำนาญการ
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้จากข้อมูลสะท้อนกลับ

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4) แสดงให้เห็นถึงการเริ่มใช้วิธีการใหม่ๆ ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดคันวิธีการใหม่ๆ ในการให้ช้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้อย่างชัดเจน

สำหรับข้อ 5) ให้แสดงผลไว้ในบันทึกหลักการสอน

วิทยฐานะชำนาญการ
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธิ์ที่ดีต่อผู้เรียน

วิทยูฐานะชำนาญการพิเศษ
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการปรับปรุงการเรียนรู้

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้ของครู

การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ 14

ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผู้สอน
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่ หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่างเหล่านั้น

วิทยฐานะชำนาญการ
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญนาในการสร้างบรรยากาศนั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4 แสดงให้เห็นถึงการเริ่มใช้วิธีการใหม่ๆ ในการสร้างบรรยากาศนั้นเรียน

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดคันวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างบรรยากาศนั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน

สำหรับข้อ 5) ให้แสดงผลไว้ในบันทึกหลักการสอน
วิทยฐานะชำนาญการ
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัฟธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ๆ สามารถสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศนั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ 15

ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพื่อนประเมินในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน

วิทยฐานะชำนาญการ
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญนาในการกำกับการเรียนรู้ และการเรียนรู้แบบนำตนเองของผู้เรียน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4) แสดงให้เห็นถึงการรเริ่มใช้วิธีการใหม่ๆ ให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดคันวิธีการใหม่ๆ ให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอย่างชัดเจน

สำหรับข้อ 5 ให้แสดงผลไว้ในบันทึกหลักการสอน

วิทยฐานะชำนาญการ
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัฟธิ์ที่ดีต่อผู้เรียน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
5 แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง

การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ 16

ลักษณะวิดีทัศน์บันทึกการสอน

ไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอน และไฟล์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ต้องสอดคล้องกัน และอย่าลืมพิจารณาลักษณะวิดีทัศน์ด้วยครับ ถ้าเรามีคลิปการสอนที่ดี แต่ขัดกับลักษณะวิดีทัศน์ที่เกณฑ์กำหนด ก็จะทำให้เราเสียโอกาสครับ

การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ 17
การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับระดับที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ 18

ขอบคุณที่มา :: ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

บทความก่อนหน้านี้รีบลงทะเบียน ด่วน!! Workshop ดีๆ ในหัวข้อ “เพลินเพลง PA” (เด็กเพลินรู้ ครูเพลินใจ) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 โดย Starfish Labz
บทความถัดไปการจัดทำวิดีทัศน์บันทึกการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ที่แสดงให้เห็นถึงระดับที่คาดหวังของวิทยฐานะ เกณฑ์ PA
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่