การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567
การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567

การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

การจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทางเว็บไซต์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(http://academic.obec.go.th/textbook/web) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รอบ ดังนี้

  • รอบที่ ๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗
  • รอบที่ ๒ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ทั้งนี้ กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ และให้สถานศึกษาจัดหนังสือให้ผู้เรียนทุกคนทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ หรือภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 4

ติดตามข้อมูลการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗  จากเว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และพิจารณาเลือกใช้และจัดซื้อหนังสือให้นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือก่อนเปิดภาคเรียน โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ http://202.29.173.190/textbook/web/index.php

รายการหนังสือเรียน 2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567

งบประมาณค่าหนังสือเรียน ใช้สำหรับเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับ ก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน

การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 5
การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 6

ค้นหาหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่