หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ คุณครูเช็คด่วน!! 8 หลักสำคัญที่จะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู ตามวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ PA

คุณครูเช็คด่วน!! 8 หลักสำคัญที่จะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู ตามวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ PA

คุณครูเช็คด่วน!! 8 หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ จะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู

444
0
คุณครูเช็คด่วน!! 8 หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ จะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู
คุณครูเช็คด่วน!! 8 หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ จะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู

คุณครูเช็คด่วน!! 8 หลักสำคัญที่จะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู ตามวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ PA

จากการบรรยาย “ความท้าทายในการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน” ในรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24 เมษายน 2564

คุณครูเช็คด่วน!! 8 หลักสำคัญที่จะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู ตามวิทยฐานพเกณฑ์ใหม่ PA
คุณครูเช็คด่วน!! 8 หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพ จะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

1.การสอนของครูมีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่จะเรียนรู้หรือไม่?

2. การสอนครั้งนั้น เด็กได้มีโอกาสในการสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่หรือไม่?

3. วิธีการสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจในการเรียนเป็นอย่างไร?

4. ครูมีวิธีการออกแบบให้เด็กได้สืบค้นข้อมูล หาความรู้ด้วยตัวเองอย่างไร?

5. ครูให้เด็กฝึกปฏิบัติ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กเพื่อเพิ่มการเรียนรู้อย่างไร?

6. ครูออกแบบสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อเพื่อให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างไร?

7. เด็กได้ฝึกการกำกับตัวเองในการเรียนรู้หรือไม่?

8. ความถูกต้อง ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ใช้สอนเป็นอย่างไร?

ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการออกแบบให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน ซึ่งจะสะท้อนภาพของกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นำแนวทางกระบวนการนี้ภายในโรงเรียน

โดย : รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการก.ค.ศ.

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here