หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ สรุปอธิบายขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR

สรุปอธิบายขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR

สรุปอธิบายขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR

5976
0
สรุปอธิบายขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR
สรุปอธิบายขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR

สรุปอธิบายขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR

สรุปอธิบายขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR
สรุปอธิบายขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR

1) ศึกษา ทำความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วางแผน กำหนดกรอบแนวทาง การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเอกสาร สารสนเทศ หลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมใช้ในการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน

2) วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา กำหนดเครื่องมือ วิธีการประเมิน สารสนเทศ ที่ใช้ประกอบการประเมินแต่ละมาตรฐาน แต่ละประเด็นพิจารณา

3) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ร่วมประเมินด้วย ชี้แจงขั้นตอน เครื่องมือ วิธีการประเมินแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง ที่จะรับการประเมินคุณภาพภายใน

4) เก็บรวบรวมข้อมูลตามเครื่องมือ วิธีการประเมิน และแหล่งข้อมูลตามที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้ ควรใช้วิธีการประเมิน และแหล่งข้อมูลที่หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา ตามความเหมาะสมและความเพียงพอของแต่ละประเด็นการพิจารณา ของแต่ละมาตรฐาน

5) บันทึกคุณภาพแต่ละประเด็นพิจารณาแต่ละมาตรฐานโดยการสังเกต สอบถาม และตรวจสอบร่องรอยเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ จากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา โดยใช้การประเมิน Evidence based Assessment พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแก่ผู้เกี่ยวข้องที่รับการประเมิน

6) ตัดสินคุณภาพแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ expert judgement เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ ตามคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีการประเมินแบบองค์รวม Holistic Approach ผลการตัดสินระดับคุณภาพผ่านการตรวจทานผลการประเมินจากคณะกรรมการระดับเดียวกัน Peer Review และมีความเห็นสอดคล้องกันของผู้ประเมินภายในทั้งหมดร่วมกัน

7) สรุปและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

8)รายงานผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้ความเห็นชอบ

9) นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัด

10) เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แก่ผู้เกี่ยวข้อง, ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

11) นำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปีต่อไป และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

ขอบคุณที่มา : Facebook งานประกันคุณภาพการศึกษา สพม 42

บทความก่อนหน้านี้ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี 4 ราย ตรีนุช เทียนทอง นั่งเก้าอี้ รมว.ศธ.
บทความถัดไปมติ ครม.มาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่