หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 “ผังเมืองดี … ชีวิตยิ่งดี”

ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 “ผังเมืองดี … ชีวิตยิ่งดี”

ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 "ผังเมืองดี ... ชีวิตยิ่งดี"

209
0
ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 "ผังเมืองดี ... ชีวิตยิ่งดี"

ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 “ผังเมืองดี … ชีวิตยิ่งดี”ประกาศราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 136 ตอนที่ 71 ก วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562)

ผังเมืองดี … ชีวิตยิ่งดี ชีวิตดี ความเป็นอยู่ดี เริ่มจากพื้นฐานที่ดี เพราะการมีเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี การวางผังเมืองและการจัดทำผังเมืองและการบริหารจัดการผังมืองที่ดี จะนำสิ่งดีดีเหล่านี้มาให้แก่สังคม … ว่าแต่การทำงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีอะไรและเป็นอย่างไร วันนี้เรามีวิดีโอมาอธิบายอย่างน่าสนใจครับ

ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 "ผังเมืองดี ... ชีวิตยิ่งดี"
ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 “ผังเมืองดี … ชีวิตยิ่งดี”
ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 "ผังเมืองดี ... ชีวิตยิ่งดี"
ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 “ผังเมืองดี … ชีวิตยิ่งดี”
ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 "ผังเมืองดี ... ชีวิตยิ่งดี"
ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 “ผังเมืองดี … ชีวิตยิ่งดี”
ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 "ผังเมืองดี ... ชีวิตยิ่งดี"
ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 “ผังเมืองดี … ชีวิตยิ่งดี”
ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 "ผังเมืองดี ... ชีวิตยิ่งดี"
ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 “ผังเมืองดี … ชีวิตยิ่งดี”

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 CLICK

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2RwkG44

ขอบคุณข้อมูล : กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here