หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ การทดสอบและการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 โดยดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ.

การทดสอบและการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 โดยดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ.

การทดสอบและการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 โดยดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ.

1150
0
การทดสอบและการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 โดยดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ.
การทดสอบและการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 โดยดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ.

การทดสอบและการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 โดยดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ.

การทดสอบและการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การทดสอบและการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 โดยดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ.
การทดสอบ และการประเมิน คุณภาพ ผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 โดยดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ.

จุดเน้นเชิงนโยบายด้านการทดสอบและ ประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563

จุดเน้นเชิงนโยบายด้านการทดสอบและ ประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
จุดเน้นเชิงนโยบายด้านการทดสอบและ ประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563

1. ลดการทดสอบ ลดความเครียดของนักเรียน เว้นระยะห่าง ป้องกันการ แพร่กระจายของ COVID-19
2. ยึดพื้นที่เป็นหลัก ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนานักเรียนรายบุคคล เป็นบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
3. บริการเครื่องมือมาตรฐาน เปิดโอกาสให้ รร.เลือกใช้ตามความต้องการ พัฒนาคลังเครื่องมือเพื่อให้บริการ
4. มาตรฐานการทาสอบ มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา สะท้อนคุณภาพผู้เรียน/ภาพรวม

ประเภทการทดสอบผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้นเชิงนโยบายด้านการทดสอบและ ประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
จุดเน้นเชิงนโยบายด้านการทดสอบและ ประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563

1. การทดสอบระดับสถานศึกษา
2. การทดสอบระดับชาติ
3. การทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย (TCAS)

1. การทดสอบระดับสถานศึกษา (การทดสอบปลายภาค/ปลายปี)

การทดสอบระดับสถานศึกษา (การทดสอบปลายภาค/ปลายปี)
การทดสอบระดับสถานศึกษา (การทดสอบปลายภาค/ปลายปี)

การทดสอบปลายภาค/ปลายปี มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ของผู้เรียนแต่ละคนตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดใน 8 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โดยสถานศึกษาสามารถกําหนดวันและเวลาในการทดสอบได้เองตาม กรอบเวลาเรียนที่หลักสูตรกําหนดไว้ ในปีการศึกษา 2563

การสอบปลายภาค/ปลายปี สถานศึกษาสามารถ ดําเนินการได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564 และ อนุมัติการจบการศึกษาในวันที่ 9 เมษายน 2564

สถานศึกษาสามารถกําหนดรูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลปลายภาค/ ปลายปี ได้หลากหลายตามความเหมาะสม เช่น การทดสอบ การซักถาม การสัมภาษณ์ การสอบภาคปฏิบัติ และการสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น

2. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT)

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของผู้เรียนในภาพรวมของประเทศ ตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT)

3. การทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS)

การทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดเหมาะสมที่จะสามารถเข้า เรียนในสาขาวิชานั้นๆ โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็น ผู้ดําเนินการและกําหนดวันเวลาการทดสอบ

การทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ มหาวิทยาลัย ฯ ประกอบด้วย การทดสอบ GAT/PAT และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และ นําคะแนนดังกล่าวไปยื่นผ่านระบบ TCAS

การทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS)
การทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS)

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สทศ สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผ่านระบบ GPAX OBEC โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี!! คลังไฟล์ข้อสอบทุกชั้น ทุกวิชา โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่