เผยแพร่นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่อง CODING คุณธรรมสร้างคนดีห้วยกรด
เผยแพร่นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่อง CODING คุณธรรมสร้างคนดีห้วยกรด

ผู้เผยแพร่ : นายสุเมธ ราชประชุม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

นวัตกรรม “CODING คุณธรรมสร้างคนดีห้วยกรด” มีขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ขั้นตอนได้แก่ C ขั้นสร้างความตระหนักและวิเคราะห์ปัญหา, O ขั้นการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการแก้ปัญหา, D ขั้นวิธีปฏิบัติ, I ขั้นนำเสนอผลงาน, N ขั้นสร้างเครือข่าย และ G ขั้นรับรองผลงาน โดยในแต่ละขั้นตอนใช้กระบวนการด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ดังแผนภาพ

เผยแพร่นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่อง CODING คุณธรรมสร้างคนดีห้วยกรด 2

ผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์

1) นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านกระบวนการ CODING

2) นักเรียนทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ

3) นักเรียนเผยแพร่ผลงานจากกิจกรรม สู่สังคม ชุมชน และนำวัตกรรมที่ได้ไปบริการสังคม

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผลจากการดำเนินการ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น มีความสามารถในการทำงานตามกระบวนการกลุ่ม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จำนวนนักเรียนสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีนวัตกรรมที่สร้างสามารถนำไปเผยแพร่ และบริการสังคม

ประโยชน์ที่ได้รับ

1) นักเรียนมีชิ้นงาน นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอน มีแฟ้มสะสมงาน

2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตั้งปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4) ครูมีนวัตกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของนักเรียน
5) สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ผู้ปกครอง

บทความก่อนหน้านี้แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “ธุรกิจ MSME’s สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน CIRCULAR ECONOMY” รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
บทความถัดไปแบบทดสอบวัดความรู้ “เพชรพระนิพนธ์” เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยชิโนรสวิทยาลัย
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่